രംഗം 1 ലങ്കാപുരി (കമലദളം)

രംഗവിന്യാസം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. ആട്ടക്കഥ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ടല്ല.