നന്ദകുമാരലീലകൾ ഭവദന്തികേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നന്ദകുമാരലീലകൾ ഭവദന്തികേ
ചൊൽവാനിന്നു വന്നു മേ യോഗം
 
ശ്രവണമംഗലമിതു പ്രമാത്ഭുതം - ശൃണു
പശുഗോപപാലന ചരിതമഖിലം
 
ബാലഘാതിനീ ഘോരാ പൂതനതൻ
പ്രാണനേയും പാനം ചെയ്തവൻ
 
ബാലവദനേ കണ്ടു ലോകമീരേഴും
ഭയമോഹിതാ എന്നെ പുണർന്നു മുകർന്നു കണ്ണൻ
 
വാസുദേവനെന്നല്ലോ നാമകരണം ചെയ്തു