ദധിമഥനകാലേ ബാലചരിത

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദധിമഥനകാലേ ബാലചരിതവിചാരം ചെയ്തു
മരുവുന്നനേരം മമ സവിധേ വന്നൂ
 
സ്തന്യകാമൻ ശിശുഅ ചെന്താമരാക്ഷൻ - ദധി
മന്ഥാനം ഗ്രഹിച്ചെന്നോടൊന്നു കലഹിച്ചു
 
ജവേന തൈർക്കുടമുടച്ചൂ പിന്നെ
ശിചിസ്ഥിതം ഘൃതഘടം തകർത്തു
 
സുതസ്യ കർമ്മം നിരീക്ഷ്യ കോപാ-
ലുലുഖലേ ബത ബബന്ധ ദാമ്നാ
 
ഗൃഹാങ്കണസ്ഥിത തരുദ്വയം - കണ്ടു
ലൂഖലത്തെ വലിച്ചു ചെന്നവൻ
 
മറിച്ചതർജ്ജുനമരങ്ങളേയഥ
കുബേരപുത്രൗ മുമോച ശാപാത്
 
ദാമോദരനെന്നു നാമമിവനു