ആമ്പാടിഗൃഹം തോറും

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആമ്പാടിഗൃഹം തോറും ചെല്ലമായ് ചെന്നിവൻ
വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു ചൊല്ലി യാചിച്ചീടും
 
വലവിമാർ നൽകും നല്ലപാൽവെണ്ണ തിന്നു
സല്ലീലം വിജനേ ഇല്ലങ്ങളിൽ ചെന്നു
 
ദധിപയസ്തേയാദ്യനവധി ചേഷ്ടിതം-ഗോപ
വനിതമാർ വന്നുചൊല്ലും പരിഭവം സകലവും
 
ഗോരസചോരൻ ഗോപകുമാരൻ