വൃന്ദാവനേ വാണു

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വൃന്ദാവനേ വാണു ഗോപാലദാരകൈഃ പശു-
വൃന്ദമായ് വനേ വേണുസുധാലോലൻ
 
ബകവ്യാളകാളിയ വിഷജലഭീത-ഗോപ
സ്വജനഹൃദ്രുജാം നീക്കി
ഗിരിധരൻ ഗോവിന്ദൻ
 
ഗോവിന്ദനെന്നു നാമം ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരകൻ