കുമുദകുന്ദശശാങ്കരമ്യേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കുമുദകുന്ദശശാങ്കരമ്യേ മധുപഗീതവിലോലയാമേ
യമുനാതീരവിഹാരീ ഹരിഃ
 
കളഹസിതലോകനാലപിച മധുരതരമുരളീരവൈഃ
രമയാമാസ ഗോപവനിതാഃ
 
വലയനൂപുര മേഖലാധ്വനികലിതസഞ്ചലിതാംഗഹാരൈഃ
നനൃതുഃ പരിതോ ഗോപികാഃ
 
മഥിതമന്മഥരാസലീലാചരിതമാസകലം വിചിത്രം
 
യോഗേശ്വരൻ അല്ലെയിവൻ ഗോപികാരമണൻ