ധാത്രീനായക ഭവാന്റെ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ധാത്രീനായക, ഭവാന്റെ വാർത്തയിന്നു പാർത്തുകാൺകി-
ലെത്രയും വിചിത്രമെന്നിതത്ര ചൊല്ലിടാം
 
ചക്രപാണി ബന്ധുവായ് ഭവിക്കിലായതിന്നു തർക്ക-
മുൾക്കുരുന്നിലൽപ്പവും നിനയ്ക്ക യോഗ്യമോ?