കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ നിന്നെ
കൊല്ലുന്നില്ല ഭയപ്പെടവേണ്ട
കഷ്ടവാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നതിന്നൊരു
മുഷ്ടിപോലും സഹിക്കാത്ത കൂട്ടം
പുഷ്ടിയുള്ളോരു നിന്റെ ശരീരം
മൃഷ്ടമായി ഞങ്ങളഷ്ടികഴിക്കും
അർത്ഥം: 
പറിച്ച കൽഹാരപുഷ്പങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് ഓടിപോയാൽ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന ഭയം വേണ്ടാ. കൈചുരുട്ടി ഒരു ഇടിപോലും സഹിയ്ക്കാൻ വയ്യാത്തവരാണ് കൊള്ളരുതാത്ത വർത്തമാനവും ആയി വരുന്നത്. നിന്റെ ചീർത്ത് തടിച്ച ദേഹം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി മതിയാവോളം കഴിക്കും.