ആശരന്മാരാം കാടു

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആശരന്മാരാം കാടു ദഹിപ്പിച്ചോരാശു-
ശുക്ഷണി ഞാനറിഞ്ഞാലും
അർത്ഥം: 
ആശരന്മാർ=രാക്ഷസന്മാർ. രാക്ഷസന്മാരാകുന്ന കാട് ചുട്ട് കരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാലും. ശുക്ഷണി=അഗ്നി.