വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിന്നരികിൽ
സർവ്വദാ വസിക്കയല്ലേ അവനുടയ
 
ബാഹുബലമുണ്ടോ ശിവശിവ!
വിപൃഥു സഹിക്കുമോ?
(സഹിക്കുന്നു - എന്ന് പാഠഭേദം)