ക്ഷത്രിയകിശോരകൻ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ക്ഷത്രിയകിശോരകൻ ക്ഷുദ്രനവനെത്രയും
ഭിക്ഷുവേഷം ബഹു ശിക്ഷയല്ലോ
 
ഇക്ഷണമവൻ കഥകൾ ഇക്ഷിതിയിലില്ലെന്നും
ത്വല്പക്ഷപാതിയെ ശിക്ഷ ചെയ് വൻ