വൈവാഹകർമ്മം അധുനാ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വൈവാഹകർമ്മം അധുനാ വിധിവിഹിതം
വൈധവ്യദീക്ഷ വരുമല്ലോ സുദതിയുടെ
എന്നതു നിനയ്ക്കിലവൻ വദ്ധ്യനല്ലല്ലോ