എങ്കിലവനെ ക്ഷണാൽ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എങ്കിലവനെ ക്ഷണം ബന്ധു തവ എങ്കിലും
ബന്ധുമിച്ഛാമ്യഹം ഹന്ത ഭോ ഭോ!
 
അന്തരമിതിന്നു നഹി സിന്ധുരവിരോധവും
കേസരി സഹിക്കുമോ മാധവ സഖേ!