കഷ്ടമെന്റെ മെയ്യിലെയ്‌വതിന്നു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കഷ്ടമെന്റെ മെയ്യിലെയ്‌വതിന്നുമേവനൊരുവനുള്ളൂ?
ദുഷ്ട, നിന്നുടെ കഴുത്തറുപ്പനിന്നു ഞാൻ
കിട്ടുമോ നിനക്കു സീത പൊട്ടനേവ നീ നിനയ്ക്കിൽ
നഷ്ടം ഹനിപ്പതുണ്ടു ശൂലതാഡനൈഃ