സ്ഫാടിക സൗധം ദൂരെക്കാണുവ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സ്ഫാടിക സൗധം ദൂരെക്കാണുവ
തെന്തിന്നാസ്ഥാനം.
നാട്യ ഗൃഹമോ ദ്യൂതാലയമോ വിശ്രമ മന്ദിരമോ