ദൂതൻ

ദൂതൻ (മിനുക്ക്)

Malayalam

ദശമുഖമഹാരാജ ദശരഥ തനൂജൻ

Malayalam

ശ്ലോകം:
ഏവം പറഞ്ഞു കൊല ചെയ്തിതു കുംഭകർണ്ണം
യുദ്ധാങ്കണേ രഘുവരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുമപ്പോൾ
പുഷ്പങ്ങളും രഘുവരേ ഭുവി തൂകി ദേവാഃ
ദൂതസ്സമേത്യദശകണ്ഠമുവാച വൃത്തം

പദം:
ദശമുഖമഹാരാജ ദശരഥ തനൂജൻ
വിശിഖങ്ങൾ കൊണ്ടു തവ സഹജനെ രണാങ്കണേ
ഭുജയുഗളവും പാദയുഗളവും ഖണ്ഡിച്ചു
ആജിയിലന്തകനു നൽകിയല്ലോ
ചരണമസ്തക രഹിതമാം ഭൂമിയിൽ
പെരുവഴിയടച്ചുടൻ ഗോപുരദ്വാരേ
വീണുമരുവുന്നഹോ നിന്റെ സോദരനുടെ
തനുവതു മഹാശൈലമെന്നതു പോലെ

ജയജയ വീര നായകാ സാദരം വന്ദേ

Malayalam
ജയജയ! വീര! നായകാ! സാദരം വന്ദേ
ജയജയ! വീര! നായകാ!
തിമര്‍ത്ത മദമൊടെ കയര്‍ത്തുവ-
ന്നെതിര്‍ത്ത രിപുകുലഗജങ്ങളെ
തകര്‍ത്തു മസ്തകമഹോ! ഭവാൻ
അമര്‍ത്തുമെന്നതു സുനിശ്ചയം!
 
നിന്നുടെ ആജ്ഞ വഹിച്ചേൻ - രാജ്യമെമ്പാടും
നന്നായ്‌ തിരഞ്ഞു നടന്നേൻ
ഒന്നായ്‌ ജനങ്ങൾ ചൊല്ലീടും – വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ
നന്നേ കൌതുകം എത്രയും (പാര്‍ക്കുകിലിന്നു???)
ഒരുത്തനൊടവനഞ്ചപ്പം വാങ്ങീ
കരത്തിലഥ വിശപ്പകറ്റുവാൻ
പകുത്തുപോലതു പരസ്സഹസ്രം 

സിന്ധുഭൂപ! നമാമ്യഹം

Malayalam

ശ്ലോകം
വ്യര്‍ത്ഥം ഭവിച്ചു ഭഗവാന്‍ ഹരിതന്‍ പ്രയത്‌നം
യുദ്ധത്തിനേവരുമൊരുങ്ങിയ നാളിലിത്ഥം
സിന്ധുക്ഷിതീശ സവിധേ, ഫണികേതനന്‍െറ
ദൗത്യം വഹിച്ചൊരുവനെത്തിയുണര്‍ത്തി വാര്‍ത്താം.

ഭാരതാന്വയക്ഷീരജലനിധി

Malayalam
ഏവം നിയുജ്യ സചിവാനഥ കൗരവേന്ദ്രേ
ദേവവ്രതാരുണസുതപ്രമുഖൈസ്സ്വമിത്രൈഃ
സത്രാസ്ഥിതേ സദസി സാദരമാത്തമോദം
ഗത്വാ സുയോധനമുവാച ബലസ്യ ദൂതഃ
 
ഭാരതാന്വയക്ഷീരജലനിധി
സാരജനനരാജകാരുണികമൗലിഹീര
 
കൗരവാധിപ, സാദരം ശൃണു
സാരമിതെന്നുടെ ഭാഷിതമധുനാ
 
ഭൂരിഗുണാംബുധേ! നിൻ കീർത്തിപൂരമാകുന്ന
ഹാരം ദിഗംഗനകൾ മൂർത്തി സർവ്വമതിലും
 
പാരാതഴകിനോടു ചാർത്തി ശോഭിച്ചീടുന്നു
പാരമിനൊയൊരു ഗൗരവം തവ
 
ചേരുവാൻ നൃപവീരവന്ദിത!

ശ്രീനായക! ഹരേ! ശ്രീനാരദനുത

Malayalam

ശ്ലോകം
സഭായാമാസീനേ ഭഗവതി നിജാര്യേണ ഹലിനാ
സമം മന്ത്രിവ്രാതൈര്യദുകുലമഹീശൈരപി മുദാ
തദാ ദൂതഃ കശ്ചിന്മഗധനൃപരുദ്ധൈർന്നരവരൈ-
ർന്നിയുക്തസ്തന്നത്വാ ഹരിമയമവോചൽ ഗിരമിമാം.
 
പദം
ശ്രീനായക! ഹരേ! ശ്രീനാരദനുത
ശ്രീനാരായണ ജയവിഭോ
ഭൂനായകന്മാർ ചൊന്നോരു വചനങ്ങൾ
കനിവോടിങ്ങുണർത്തിപ്പാൻ ഇഹ വന്നേൻ ഞാനും.
(കാലം തള്ളി)
ദുഷ്ടനാകുന്ന മാഗധഭൂപതി ധൃഷ്ടതകൊണ്ടു ഭൂമിപാലകന്മാരെ
പെട്ടെന്നു ജയിച്ചു രണാങ്കണേ കെട്ടിയിട്ടു ഗിരിവ്രജ കാനനേ
അവർ കഷ്ടം വ്യസനമനുഭവിക്കുന്നു ധരിക്കേണം.

ധരണീവല്ലഭ! ശൃണു വചനം

Malayalam
ചൂതും കളിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്ലിയോരോ-
ന്നാതങ്കമെന്യേ മരുവും ദശായം
ജാതപ്രമോദം സമുപേത്യ താവ-
ദ്ദൂതഃ പ്രണമൈ ഏവമുവാച മാത്സ്യം
 
ധരണീവല്ലഭ! ശൃണു വചനം, വന്ദേ താവക-
ചരണപല്ലവയുഗളമഹം
 
വീരാപത്യന്മാർ ചൂടും ഹീരരത്നമല്ലോ നീ
പാരിൽ നിൻ കീർത്തികളിന്നു ശോഭിച്ചീടുന്നു
 
നിന്നുടേ നന്ദനൻ ചെന്നു കൗരവന്മാരെ
വെന്നു ഗോക്കളെ വീണ്ടുപോ, ലിന്നു വരും പോൽ

ഇല്ലൊരു താമസം

Malayalam
ഇല്ലൊരു താമസം! ഇല്ലൊരു താമസം!
തെല്ലുമിടാ നടന്നു തവ-
ചൊല്ലു കേട്ടീടുന്ന കാര്യത്തിലേതുമേ
കില്ലുള്ളിലില്ലെന്നു മേ!
ചൊല്ലാർന്ന സാർവ്വഭൗമന്മാർ മകുടത്തി-
ലുല്ലാസമോടണിയും പര-
മോല്ലാസദ്ദിവ്യരത്നങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ
നല്ലൊരു ഹീരമണേ!

ചാരുഗുണഗണ വാരിധേ

Malayalam
അയുങ്_ക്ത യം ഭാരതമാന്ത്രികേന്ദ്ര-
മാനേതു, മാസാദ്യ സുയോധനം തം
ഇതി ന്യഗാദീൽ പ്രണതീർവിധായ
പാദേ തദാനീം വിജനേ സ ദൂതഃ
 
 
ചാരുഗുണഗണ വാരിധേ! ജയ!
പൂരുവംശ ഭൂഷണാ!
ഭൂരിമോദേന കേൾക്ക ധീര.
തീരെയനൃതമെഴാതെ ഞാനിഹ-
നേരിലറിയിച്ചിടുമൊരു മൊഴിയിതു
അന്നു ഭവന്നിയോഗമൊന്നു കേട്ടമാത്രയിൽ-
ത്തന്നിവിടുന്നു ഞാൻ നടന്നു – ദൈന്യം തേടാതെ-
നാടും നഗരവും കടന്നു – പിന്നിട്ടു പല-
വന്യസൃതിനദിവന്നഗം ഗുഹയെന്നതൊക്കെയു മൊന്നിനൊന്നഥ

യാതുധാന ശിഖാമണേ ശൃണു

Malayalam

ഇതി ബഹുവിധൈർല്ലീലാഭേദൈഃ പ്രിയാമുപലാളയ-
ത്യഥ നിശിചരാധീശേ ലങ്കാപുരേ സുഖമാസ്ഥിതേ
ധനപതിസമാദിഷ്ടോ ദൂതസ്സമേത്യ തദന്തികം
പ്രണയമധുരാമൂചേ വാണീം പ്രണാമപുരസ്സരം

രാത്രിഞ്ചരേന്ദ്രനുടെ പുത്ര യുവരാജ

Malayalam
ജിജ്ഞാസതാ താതദൃശാം തദാനീ-
മജ്ഞാനിനാ ശക്രജിതാ നിയുക്തഃ
വിജ്ഞാതാവൃത്തസ്സമുപേത്യ കശ്ചി-
ദ്വിജ്ഞാപയാമാസ തമാത്തശോകഃ

രാത്രിഞ്ചരേന്ദ്രനുടെ പുത്ര യുവരാജ, കേൾ
വാർത്തകളേശേഷവുമഹോ!
ഹന്ത! കഠിനം കഠിനം എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ
ചിന്തിക്കിലും ഭീതിയധുനാ
അന്തകസമാനനെ ജന്തു നിജവാൽകൊണ്ടു
ബന്ധിച്ചു പംക്തിമുഖനെ,
ഗാത്രങ്ങളൊക്കെയും ബദ്ധങ്ങളാകയാൽ
ബുദ്ധിക്ഷയേണ മരുവുന്നു.
വാരിധിതീരത്തു ദൂരവേ കണ്ടു ഞാൻ
നാരദനുമില്ല സവിധേ

 

Pages