പാഞ്ചാലി

പാഞ്ചാലി (സ്ത്രീ വേഷം)

Malayalam

നൃപവര മഹാമതേ!

Malayalam

പദം
നൃപവര മഹാമതേ! ശൃണു മാമക വചനം
നൃപതികുല ധർമ്മപര- നീതിഗുണജലധേ!
ധർമ്മസുത മമ കാന്താ! നിർമ്മലമതേ! സുശീല
മന്മഥസമാന! തവ ധർമ്മമതിവേലം
വിസ്തൃതയാം സഭ തന്നിൽ വിസ്മയങ്ങൾ കാണുന്നേരം
വൃത്രവൈരിപുരത്തേക്കാൾ എത്രയും മനോജ്ഞം
സൃഷ്ടികർത്താവാകും മയൻ സൃഷ്ടിച്ചോരു സഭാ
ദൃഷ്ടികൾക്കും മനസ്സിനും തുഷ്ടിയെ നൽകുന്നു.
പാർത്ഥനുടെ പരാക്രമം പാർത്തുകാൺകിലിവയെല്ലാം
പത്മനാഭൻ തന്നുടയ പരമകൃപയല്ലൊ.
 

അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി

Malayalam
അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി കുപിതനായ് തൽക്ഷണേ ധർമ്മസൂനും
‘കഷ്ടം! സന്യാസിരക്തം വിഴുകിലശുഭ’മെന്നാശു ചൊല്ലിത്തദാനീം
നെറ്റീന്നിറ്റിറ്റുവീഴും രുധിരമതു ജവാലുത്തരീയത്തിലേറ്റാൾ
കറ്റക്കാർകൂന്തലാൾ ചൂടിന മകുടമഹാരത്നമാം യാജ്ഞസേനീ.

പ്രാണനായകാ ജഗൽപ്രാണനന്ദനാ

Malayalam
പ്രാണനായകാ! ജഗൽപ്രാണനന്ദനാ! മമ
വാണി കേട്ടാലും മഹാപ്രാണവിശ്രുതകീർത്തേ!
ഒട്ടല്ല താപം ഭവാൻ വിട്ടുപോയിടുന്നതിൽ
കഷ്ടമിണയോടു വേർപ്പെട്ട കോകിലപോലായ് ഞാൻ
ഇഷ്ടപ്രിയസാന്നിദ്ധ്യം മട്ടോലുമ്മൊഴിമാർക്കു
തുഷ്ടിഹേതുകങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠതമമല്ലയോ?
കേട്ടിതീവാർത്ത ഭവൽജ്യേഷ്ഠസഭയിൽനിന്നും
മറ്റെന്തു ചൊല്ലൂ, പോയിപ്പെട്ടെന്നു വന്നീടുക
എത്രനാളായി താതവക്ത്രമൊന്നു കണ്ടിട്ടു
തത്രപോവതിനുള്ളിലോർത്തുപോരുന്നു ഞാനും

വാനോർനദീതീരേ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ

Malayalam
വാനോർനദീതീരേ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ
വ്യാമോഹമെന്നിയെ ചെയ്‌വാൻ പോയ സമയത്തിൽ
വ്യാജേന രൂപിണിയായിട്ടെന്റെ
സവിധത്തിൽ വന്നാൾ രാക്ഷസസ്ത്രീ
 
മന്ദഹാസം കൊണ്ടവൾ മയക്കി എന്റെ ചിത്തം
മന്ദമന്ദം വന്നുടൻ പിടിച്ചാൾ മമഹസ്തം
മന്നിലൊരുമാനിനിമാർക്കില്ലേവം സാമർത്ഥ്യം
മന്നവരേ പാർത്താൽ
 
വഞ്ചിച്ചവളെന്നെക്കൊണ്ടുപോകുന്നൊരുനേരം
അഞ്ചാതെ സഹദേവൻ സമ്പ്രാപ്തനായ്ക്കാന്താരം
അഞ്ചാറു നാഴിക തമ്മിലുണ്ടായി സമര-
മപ്പോളതിഘോരം
 

ആവതെന്തയ്യോ ദൈവമേ ആവതെന്തയ്യോ

Malayalam
പതിതാ ഖലു സിംഹികാനനാന്തേ
പരിതപ്താ ഹൃദി സിംഹികാനനാന്തേ
കുരരീവ രുരോദ യാജ്ഞസേനീ
നിജചിത്തേശ്വരസക്തബുദ്ധിരേഷ
 
ആവതെന്തയ്യോ ദൈവമേ ആവതെന്തയ്യോ
 
ആവിലാപം പൂണ്ടു കേഴുന്നോരെന്നെ
ആമിഷാശനിഖാദിക്കും മുമ്പെ
ആവിർഭവിക്കുമോ ആവിലാപം കേട്ടു
ഹാ മമ നാഥന്മാരേ
 
ധർമ്മ നന്ദന ധർമ്മ പരായണ
നിർമ്മാലംഗ നിശാചരി വന്നയ്യോ
നിർമ്മര്യാദം കൊണ്ടുപോകുന്നോ-
രെന്നെ നീയുമുപേക്ഷിച്ചിതോ
 

വാമേ സഖീ ശൃണു മമ

Malayalam
വാമേ സഖീ ശൃണു മമ വചനം ബത വാമേതരനയനേ
ചലനം കിമു വാമേ കലയേദശോഭനം അതി
വാമമായുടനെ വാതി വായുരപി
വാസഭൂമിമുപയാമ്യയി നൂനം
 
കണ്ടാലതിഭീതിയുണ്ടായ് വരും ശകുനമിതു കണ്ടായോ

പരിപാഹി മാം ഹരേ

Malayalam
ക്ഷോണീപതേസ്സസഹജസ്യ മതം തദേവ-
മേണീദൃശാം മണിരപി പ്രണിശമ്യ ഖിന്നാ
വേണീം വിരോധിനികൃതാകുലിതാം വഹന്തീ
വാണീമിതി ദ്രുപദജാവദദാര്‍ത്തബന്ധും

ക്രോധവുമതില്ല മമ

Malayalam
ക്രോധവുമതില്ല മമ കുരുകുലവിഭോ!
മയാ ആധിഭരമൂച്ഛിതഹ്രദയയാ
 
സാധുവര കഥിതമപിസപരുഷമിദം
ത്വയാസഹനീയമേവഹൃദി ദയയാ
 
ആയുധമെന്നുടയ പ്രിയതമരെയിക്ഷണം
അടിമയതൊഴിഞ്ഞു മമ തരണം
 
ആയതിനു നിന്മനസിയനുകമ്പതോന്നണം
അയി നൃപ! നമാമി തവ ചരണം

ബഹുചതിയാലേയീവണ്ണം ദ്യൂതേ

Malayalam
ദുശ്ശാസനാഹൃതമുഹു: പ്രവിരൂഢവസ്ത്രാ
ശ്രീവാസുദേവകരുണാമൃതപാത്രഭൂതാ
സാ ദ്രൌപദീ സദസി തത്ര സഹാനുജം തം
ദുര്യോധനം ശകുനി കര്‍ണ്ണയുതം ശശാപ

ബഹുചതിയാലേയീവണ്ണം ദ്യൂതേ
ഇഹ മമ കാന്തന്മാരെയുമധുനാ
സഹസാ‍ കിങ്കരരാക്കിയ ശകുനിയെ
സഹദേവന്‍ സമരത്തില്‍ ഹനിക്ക

കണ്ണതുകാട്ടിദ്ദുര്യോധനനെ
കണ്ഡൂയനമതുകൊണ്ടു മയക്കി
കർണ്ണത്തിൽ ചില കാര്യമ്പറയും
കർണ്ണനെയർജ്ജുനവീരൻ കൊൽക.

Pages