ക്രോധവുമതില്ല മമ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ക്രോധവുമതില്ല മമ കുരുകുലവിഭോ!
മയാ ആധിഭരമൂച്ഛിതഹ്രദയയാ
 
സാധുവര കഥിതമപിസപരുഷമിദം
ത്വയാസഹനീയമേവഹൃദി ദയയാ
 
ആയുധമെന്നുടയ പ്രിയതമരെയിക്ഷണം
അടിമയതൊഴിഞ്ഞു മമ തരണം
 
ആയതിനു നിന്മനസിയനുകമ്പതോന്നണം
അയി നൃപ! നമാമി തവ ചരണം
അർത്ഥം: 

എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല. എന്റെ പ്രിയതന്മാരേയും അവരുടെ ആയുധങ്ങളും എനിക്ക് തിരിച്ച് തരണം. ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തരണം.

അനുബന്ധ വിവരം: 

ഇതു ഇപ്പോൾ പതിവില്ല. യാഹി ജവേന.. എന്ന ദുര്യോധനപദം ആടുകയാണ് പതിവ്.