വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

വിരാട രാജാവ്

Malayalam

അപരാധം പലതും ഞാനറിയാതെ

Malayalam
അപരാധം പലതും ഞാനറിയാതെ ചെയ്തതു
കൃപയോടു സകലവും സഹിച്ചീടേണം
 
ഉപകാരമിതു ചെയ്യാമെന്നുടെ തനയയെ
സപദി ഫൽഗുനനു ഞാനും തരുവനിഹ നൂനം

സുദിനം നിങ്ങളെ കാൺകയാൽ

Malayalam
നിസ്തീർണ്ണസത്യജലധീൻ നിജവേഷഭാജോ
വിദ്യോതമാനമണിഭൂഷണഭൂഷിതാംഗാൻ
ദൃഷ്ട്വാ വരായുധധരാനഥ പാണ്ഡവേയാൻ
തുഷ്ടോ ജഗാദ വചനം സ വിരാടഭൂപഃ
 
സുദിനം നിങ്ങളെ കാൺകയാൽ, ഹന്ത മേ ഭാഗ്യം
സുദിനം നിങ്ങളെ കാൺകയാൽ
 
സദനവും നയനവും സഫലം മാമകമിന്നു
ക്ഷാത്രമായൊരു ധർമ്മം ഗാത്രമഞ്ചു കൈക്കൊണ്ടു
 
നേത്രഗോചരമായപോലെ നിങ്ങളൈവരും
രാത്രീശകുലദീപന്മാരാം പാണ്ഡവ, രതി-
മാത്രം മേ വളർത്തീടുന്നു മനസി മുദമിന്നു

 

അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി

Malayalam
അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി കുപിതനായ് തൽക്ഷണേ ധർമ്മസൂനും
‘കഷ്ടം! സന്യാസിരക്തം വിഴുകിലശുഭ’മെന്നാശു ചൊല്ലിത്തദാനീം
നെറ്റീന്നിറ്റിറ്റുവീഴും രുധിരമതു ജവാലുത്തരീയത്തിലേറ്റാൾ
കറ്റക്കാർകൂന്തലാൾ ചൂടിന മകുടമഹാരത്നമാം യാജ്ഞസേനീ.

ധിക്കാരിയായ നീയും

Malayalam
ധിക്കാരിയായ നീയും സൽക്കാരയോഗ്യനല്ല
മസ്കരികുലഹതക! നീ കണ്ടുകൊൾക
 
കുമതേ! നിന്നാലെന്തുദിതം, ഇന്നും നിന്നുടെ
കുടിലത്വം സാധു മയാ വിദിതം

എന്നും പകിട പന്തിരണ്ടു വീഴും

Malayalam
എന്നും പകിട പന്തിരണ്ടു വീഴും -നമു-
ക്കെന്നു നിനച്ചീടേണ്ട യോഗിവീര!
 
ഒന്നുകൂടിക്കളിച്ചെന്നാകിലോ ഞാ-നിപ്പോൾ
വെന്നീടുമെന്നു നൂനം, കാൺക തായം

ചൂതുകളിച്ചിടേണമിന്നഹോ

Malayalam
കാലേ തസ്മിൻ മണിഗൃഹേ
ലീലാലാലസമാനസൗ
മാത്സ്യകങ്കൗ മിഥഃ സ്വൈര-
മക്ഷക്രീഡാം വിതേനതുഃ
 
ചൂതുകളിച്ചിടേണമിന്നഹോ നാ- മതിനേതും
മുഷിച്ചിലില്ല യോഗിവീര!
 
ചേതസി കൗതുകം വളാർന്നീടുന്നു - മമ
സാദരം കളിക്കുന്നേൻ, കാൺക തായം

 

ജീവിതത്തിലാഗ്രഹ

Malayalam

ജീവിതത്തിലാഗ്രഹമുണ്ടാകിലോ
കേവലമിതു കേളെടാ!
സാവധാനം വന്നു ഗോധനങ്ങൾ തന്നു ,
ചേവടിത്താരിണകൾ തൊഴുതഥ
സേവകോ ഭവ ഝടിതി മമ യുധി.
പല്ലവി
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ! ഗോകുലചോരാ!
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ.

കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ

Malayalam

സുയോധനനിയോഗതോ നിശി സ യോധനാഥോ യദാ
വിരാടനൃപഗോധനം കില മഹാധനം നീതവാൻ
തദാ കലിതസാധനോ ഭടജനൈസ്സഹായോധനേ
രുരോധ സ മഹീപതിഃ പഥിവിരോധിനം സായകൈഃ
പല്ലവി
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ ഗോകുലചോര
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ.
അനുപല്ലവി
തെല്ലുമിഹ മമ മനസി ശൃണു ഭയമില്ല
തവ ചതികൾകൊണ്ടയി ജള!
ചരണം
മണ്ഡലാഗ്രംകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ
ഗളഖണ്ഡനം ചെയ്തധുനാ
ദണ്ഡപാണിപുരം തന്നിലാക്കീടുവൻ
ചണ്ഡരിപുമദഖണ്ഡനേ ഭുജദണ്ഡമിതു
ശൗണഡതരമറിക നീ.

സമയം മതിമോഹനം

Malayalam

ശ്ലോകം
സുരതരുചിതമുച്ചൈർന്നന്ദനം നിന്ദയന്തീം
സുരഭിലതരുവല്ലീമണ്ഡിതാം പുഷ്പവാടീം
സുരതരുചിതചിത്തഃ പ്രാപ്യ രാജാ കദാചിൽ
സുരുചിരതനുവല്ലീം പ്രേയസീമേവമൂചേ
പല്ലവി
സമയം മതിമോഹനം മമ
സമീപമതിൽ വന്നീടുക നീ നല്ല.
അനുപല്ലവി
രമണീയത കലരും മലർവാടിയിൽ
രതിനായക കളിയാടുവതിനു നല്ല.
ചരണം 1
നന്മയോടിന്ദ്രവരാശതയാകും
പെണ്മണി തന്നുടെ മുഖമിദമധുനാ
വെണ്മതി രാഗമിയന്നതിവേലം
ചുംബതി കാൺക നിതംബിനി മൗലേ!
അംബുജമിഴി! ശശിബിംബമുഖി! വിജിത-
ബിംബമധരമവിളംബം തരിക.
ചരണം 2
കോകിലകാമിനി പാടീടുന്നു,

Pages