കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ഭൃത്യർ.

Malayalam

ശത്തുണാശണശുണാ

Malayalam
ശത്തുണാശണശുണാ ദുശാമി ഭാശിയം
ശത്തശത്തിമഹോശത്ഥശണ്ഡിഹ
ഭുയപ്പദാവശത്തശമുദ്ദവളയശോഹിയ ഭൂമിവള്ളഹ!
ശുത്തളോ എരത്തിമജ്‌ഝേഎത്ഥ
ആയദമഹ്മേ ഹി ശത്തരം ശിശുണിനാദം
ശോദൂണദ്ദൂഹസവിഹേ
 

ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ

Malayalam
ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ സൂനുതന്റെ വിചേഷ്ടിതം 
കാനനത്തിനകത്തുപുക്കഥ സൂനുവായതിൽ ഞങ്ങളും,
 
എത്തി ഞങ്ങൾ കഠാരകുന്തകടുത്തിലാദി  ധരിച്ചുടൻ 
ഒത്തുനിന്നവകൊണ്ടു നല്ലതരത്തിലമ്പൊടു കുത്തി വൻ-
 
ഹസ്തിവന്നു ചവുട്ടി സർപ്പവുമത്ര വന്നു കടിച്ചഹോ!
പത്തനത്തിലടച്ചു പട്ടിണി എത്രതന്നെ കിടത്തിയോ;
 
ഇർത്ഥമുള്ളോരു കർമ്മമാകവെ വ്യർത്ഥമായി തവാത്മജേ;
സത്യമേവവദിച്ചിടുന്നതിനു കൃത്യമാശു വിചിന്തയ

എന്തീവണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നു നിൻ തൊഴിലിതാകാ

Malayalam
ആദേശമാദായ നിദേശകാരാ
ദൈതേയനാഥാസ്യ  സൂതം ഗൃഹീത്വാ 
ശൂലാസികുന്താദി  കരാഞ്ചലസ്തേ 
ദൂതാ വിനീയേതി ച വാചമൂചേ
 
 
എന്തീവണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നു നിൻ തൊഴിലിതാകാ 
ചന്തമൊടു താതൻതന്റെ  അന്തരംഗേ മോദം നൽകി 
അന്തികത്തിൽ വാഴ്ക നല്ലൂ, ചിന്തയേതും വേണ്ടതിനു
സ്വാമി നാരായണ! എന്നു നാമമെന്തിനു ചൊല്ലുന്നു?
കാമിതങ്ങൾ നൽകീടുവാൻ സ്വാമി നിൻറെ താതനല്ലോ

 

വാടാ പോരിന്നായി വൈകാതെ

Malayalam
അത്യുദാരമതിരാഹവമദ്ധ്യേ
ശത്രുസൈന്യമഭിഭൂയസഭൂയഃ
ഉത്തരമാനികുസുമാനി ചഗൃഹ്ണ-
ന്നുത്തതാരസരസസ്തരസാസാ

നിശമ്യ പൌലസ്ത്യനിദേശകാരിണാം
നിശാചരാണാം രുദിതം രുഷാന്വിതഃ
രുശന്നഥ ക്രോധവശസ്സമേയിവാ-
നശാന്തധീരക്ഷ ഇവാനിലാത്മജം
 
വാടാ പോരിന്നായി വൈകാതെ മാനുഷാധമ
ആടലകന്നു നിശാടകുലത്തൊടു

കൂടാ നരാധമ കപടപടുത്വം
നക്തഞ്ചരരുടെ ഭുക്തിക്കുള്ളൊരു
മർത്ത്യൻ വരവിതു ചിത്രമിദാനീം
 
രാത്രിഞ്ചരരെയമർത്തുതിമിർത്തൊരു
മർത്ത്യ നിനക്കൊരു മൃത്യുസമൻ ഞാൻ

ചോരനെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ

Malayalam

കുസുമാന്യപഹർത്തുമുദ്യതന്തം
കുരുവര്യം കുധിയഃ കുബേരഭൃത്യാഃ
കുതുകാത്സമുപേത്യ യോദ്ധുകാമാഃ
കുസൃതിജ്ഞാഃ പരിഭാഷിണോ ന്യരുന്ധൻ
 

ചോരനെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ
കണ്ടുടനാരെടാ വന്നു പൂവറുക്കുന്നു
 

Pages