സഹജനിവന്‍ മമ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സഹജനിവന്‍ മമ സചിവനതായതി-
സാഹസ കിം പണയം?
അർത്ഥം: 

സഹോദരനായ ഇവന്‍ എന്റെ ഭൃത്യനായി. വലിയ എടുത്തുചാട്ടക്കാരാ, ഇനി എന്തു പണയം?