ചെമ്പ

ചെമ്പ താളം

Malayalam

ഭ്രാതൃവാത്സല ഭരത, കാനനേ പോയി ഞാൻ

Malayalam

ഭ്രാതൃവാത്സല ഭരത, കാനനേ പോയി ഞാൻ പിതൃവചനപരിപാലനായ
മാതൃവചസാ വനേ പോകയാൽ ദുഷ്പ്രാപമായൊരു യശസ്സിനെ ലഭിച്ചേൻ
കൃതവിപിനസാസോപി തവ ഹിതചികീർഷ്യയാ കരവാണി ഹൃദയാ‍ഭിഷേകേ
ഗുണനിലയ ഭരത, ധീരോദാത്ത, വരധീര! രണചണ സഹോദര സുശീല!

രാമ, തവചരണയുഗമാനൗമി സാദരം മാമകം

Malayalam

ശ്ലോകം
നന്ദിഗ്രാമേഥ രാമൻ ഭരതഭവനമേവാഭ്യഗാൽ കൗതുകേന
താവന്മുക്ത്വാ ജടാസ്തേ ദശരഥതനയാസ്താമയോദ്ധ്യാമവാപുഃ
സുഗ്രീവായ സ്വഗേഹം വിരവിനൊടു തദാ ദർശയിത്വാ സമേതം
താതാവാസം മഹാത്മാ രഘുകുലതിലകം കൈകയീസൂനുരൂചേ.

ഭീമബല, നിന്നുടയ സഹജനാം ലക്ഷ്മണൻ

Malayalam

ഭീമബല, നിന്നുടയ സഹജനാം ലക്ഷ്മണൻ
രാമ രഘുവീര, മൃതനല്ല സുമതേ.
വായുസുതൻ പോയൊരൗഷധി വരുത്തണം
ദീനമിവനില്ലാതെ ചെയ്വേനധുനാ

ബാല മമ ലക്ഷ്മണ, ബലകുലനികേതന

Malayalam

ബാല മമ ലക്ഷ്മണ, ബലകുലനികേതന,
അചലയതിൽ വീണു നീ ഹന്ത വിധിയോ?
രാജ്യത്തിൽനിന്നു ഞാൻ വനമതിൽ വരുന്നനാൾ
വിശ്വാസമോടു സഹ വന്നവനഹോ!
ചത്തു ഭുവി വീഴുകയിൽ യുദ്ധമെന്തിനായി മേ
ജാനകിയുമെന്തിനു രാജ്യവുമഹോ!
നീയരികിലില്ലാതെ ജീവനൊടു ഞാനിനി
വായുജവതുല്യശര വാഴുകയില്ലേ.
ഭീമബലനാകിയൊരു രാവണിയെക്കൊല്ലുവാൻ
സൗമിത്രേ നീയെന്നിയൊരുവനുണ്ടോ?
താദൃശം സോദരം ഹതമിഹ വിലോക്യ ഞാൻ
താത കഥം ജീവാമി ഹന്ത ഹാഹാ!

അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ

Malayalam

അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ നിൻ ബലം
വിഫലമായി വന്നിതോ സഹജ വീര!
ഭീമ രണ ചതുരനാം രാമനോടു പോരിൽ
ഭീമ ബല വിക്രമ കുംഭകണ്ണൎ
മസ്തക കരാംഘ്രികളുമറ്റു രണഭൂമിയിൽ
ചത്തിതോ നീ മഹാ വീര വീര !

Pages