താതാ നിന്‍ കഴലിണകള്‍

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

 

ശ്ലോകം
സ ജാതമാത്രസ്സജലാഭ്രസപ്രഭ:
സുജാതവൃത്തായതപീനദോര്‍ബ്ബല:
പ്രോത്ഥായ സദ്യ: പ്രണിപത്യ പാണ്ഡവം
പ്രോവാച വാചം പിതരം കൃതാഞ്ജലി:
 
പല്ലവി
താത നിന്‍ കഴലിണകള്‍ കൈതൊഴുന്നേന്‍ മയി
സാദരം കൃപയുണ്ടാകവേണമല്ലോ
 
ചരണം 1
കല്മഷമകന്ന നുജ്ഞ ചെയ്തീടേണം ഇന്നു
നിര്‍മ്മലമാനസ പോവനമ്മയോടും
അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം

കാര്‍മേഘ തുല്യനും നീണ്ടുരുണ്ട് തടിച്ച കൈകളോടു കൂടിയവനും ആയ ആ ബാലന്‍ ജനിച്ചയുടന്‍ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് തന്റെ പിതാവായ ഭീമസേനനെ നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു.

പദം

അച്ഛാ അവിടത്തെ പാദങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ നമിക്കുന്നു. എന്നില്‍ ദയ വേണം.  ദോഷമകന്ന് അമ്മയോട് കൂടെ പോകുവാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയാലും.