തോഴി(മാർ)

തോഴി(മാർ)

Malayalam

പാടല നഖം രചിച്ച

Malayalam
പാടല നഖം രചിച്ച കാമലേഖനങ്ങളും കÿ
ടാക്ഷഭൃംഗ ഭ്രൂലതാ പ്രലോഭനങ്ങളും
ഏറ്റു ബോധമറ്റു പണ്ഡു പുത്രനിന്നു ചൊല്ലുമുി  
കേട്ടിടാമൊളിച്ചു വാണു കുഞ്ജവാടിയിൽ സഖി കുഞ്ജവാടിയിൽ

പുഞ്ചിരിച്ച കുമുദങ്ങളിൽ

Malayalam
പുഞ്ചിരിച്ച കുമുദങ്ങളിൽ ഭ്രമരജാലമെത്തിയൊരു വേളയിൽ
പന്തലിച്ച മുകിൽ മെത്തയിൽ കുമുദ ബന്ധുചാഞ്ഞഥ മയങ്ങവേ
പൂത്ത കൽപ്പക വനങ്ങളിൽ വിജയനൊത്തു നാകതരുണീമണി,
സല്ലപിച്ചു നട,കൊണ്ടവാറു സുരയോഷമാർ ഫലിതമോതിനാർ

പേശലാംഗി ഉർവശി ധനഞ്ജയൻ സമീപമേത്യ
മാര നാടകം മനോജ്ഞമാടിടുന്നിതാ
എന്തിനു സുഗന്ധലേപമെന്തിനായ് വിഭൂഷണങ്ങൾ
ഇന്നിവൾക്കു സവ്യസാചിയെ ജയിക്കുവാൻ, പാർത്ഥനെ ജയിക്കുവാൻ?
രണ്ടാം സ്ത്രീ :   കുന്തളമഴിഞ്ഞുലർന്നു പന്തണിസ്തനമിടഞ്ഞു
സ്വൽപ ഫുല്ലമായ ശോണ മാസ്മരസ്മിതം

മതി മതി ചൊന്നതു തോഴീ

Malayalam
മതി മതി ചൊന്നതു തോഴീ നിന്നുടെ 
മതിയിലെ രോഗമറിഞ്ഞേൻ ഞാൻ
ഔഷധ മൽപമശിച്ചാലും നീ, 
അതിനായവനരികിൽ ചെന്നധരം
നേടുക ചോദിച്ചീടാതെന്നാൽ, 
ബോധിക്കുകയും വേണം താനും.
 
രതിലാലസ രസഭരിത തനോ നീ 
ഭൂഷണ മണിയുവതെന്തിനയേ
രതി തൻ നാമശതങ്ങൾ  ജപിച്ചൊരു 
സുസ്മിത മദിരാകണമവനേകു.
 
ചെല്ലുക വീതവിശങ്കം ചില്ലീ
വില്ലിൽ കുവലയ മിഴികൾ തൊടുക്കുക
വെല്ലുക വരശരധാരിയവൻ കുഴÿ

കുമുദിനി ശ്വേത തുഷാര മൃദു സ്മിതം

Malayalam
കുമുദിനി ശ്വേത തുഷാര മൃദു സ്മിതം തൂകിലസിക്കുന്ന ചന്ദ്രികയിൽ
തൂവൽക്കിടക്കവിരിപ്പിൻ ചുളിവിലെ പൂവുകൾ വാടിക്കരിഞ്ഞരാവിൽ
ജാലക യവനിക നീക്കി വാർതിങ്കളിൽ മുഖമൊന്നുകണ്ടവളുർവശിയും
 
ലാസ്യങ്ങൾ തത്തും ചിലമ്പൊലിയിലപതാളച്ചുവടൊലി ചിന്തിയതും
അർജ്ജനനല്ലെ ന്നറിവായ മാത്രയുപധാനവും വെടിഞ്ഞവൾ കേണതും
നീലിമ നീരായി വാർന്നതും ലോചനം ശോണിമ പൂണ്ടതുമെന്തുമൂലം?
 
ഗാണ്ഡീവചാപമോ തൂണീരമോ മദനാഭ വിതറുന്ന പൂന്തനുവോ
യുദ്ധനൈപുണ്യവും നൃത്തസാമർഥ്യവും ഒത്തൊരു പാദാരവിന്ദങ്ങളോ

ആനനവിജിതശാരദചന്ദ്ര

Malayalam
ആനനവിജിതശാരദചന്ദ്ര, വാനവർനിചയവന്ദിതപാദ!
വാസവ, മദനമനോഹരരൂപ, ഭാസമാനവലശാസനവിഭോ!
മല്ലികാസായകൻ മെല്ലവേവന്നു മല്ലികാശരങ്ങളെ വില്ലിൽ നിറച്ചു
കൊല്ലുമാറെയ്യുന്നു വല്ലഭ ! കാൺക
തെല്ലുമേ വൈകാതെ പുൽകണമിപ്പോൾ
കോകിലജാലങ്ങൾ കൂകുന്നു വനേ
പാകശാസന, നാം പോക വൈകാതെ

 
ഇതിമധുരവചോഭിഃ പ്രീണയിത്വാ മൃഗാക്ഷീ-
ർന്നവനവരസഭാജാം വൃത്രഹന്താ ച താസാം;
സുമധുരരതിഭേദൈർന്നർമ്മഭിർമ്മാന്മഥൈശ്ച
പ്രമുദിതഹൃദയോസൗ നാകലോകേ ന്യവാത്സീത്

സുന്ദരിമാര്‍വന്ദിച്ചീടും

Malayalam
നല്ലാര്‍മൌലികളല്ലലെന്നിയണിയുംചൊല്ലാര്‍ന്നസദ്രത്നമാം
കല്യാണീകവിജാസുമന്ദഹസിതജ്യോത്സ്നാവിശേഷാഞ്ചിതാ
ഉല്ലാസത്തോടുതാരകാപരിലസല്‍ശീതാംശുലേഖോപമാ
മെല്ലെന്നാളിജനൈര്‍ബഭൌയുവമനഃകല്ലോലിനീഖേലിനീ
 
സുന്ദരിമാര്‍വന്ദിച്ചീടുംസന്നതാംഗീവന്നു
മന്ദംമന്ദംചേടിമാരും
ഒന്നിച്ചവളഥനന്ദിച്ചവരൊടുചെര്‍ന്നിട്ടപ്പോളേറ്റം
മന്ദതയെന്നിയെകുന്ദരതാകളിചെയ്തുസലീലം
പഞ്ചബാണനഞ്ചീടുന്നപുഞ്ചിരിയുംചാരു-
ചഞ്ചലാപാംഗഭൃംഗസുസഞ്ചാരവും
 

വൃത്രനിഷൂദനദേവപതേ

Malayalam
വൃത്രനിഷൂദനദേവപതേ! ചിത്തജമോഹനസത്യമതേ !
സത്തമവീരജഗത്രയ വിശ്രുതസാര ജയ ജയ ചാരുശരീര വന്ദാമഹേ 
ചീര്‍ത്തുള്ളോരുകാല്‍താര്‍ തവ പാര്‍ത്തീടിന ഞങ്ങള്‍ക്കി -
ന്നാര്‍ത്തികളോക്കെയകന്നു നന്നായ് നല്ല 
കീര്‍ത്തി വിശേഷവുമേറ്റമായി 
മേനകേമാനിനി ഗാനലോലേ നാനാമനോജ്ഞേ വിനോദശീലെ
വാനവര്‍നാട്ടില്‍ മനോഹരമാകിയ പാട്ടില്‍
പ്രണയിനം നമ്മുടെ പാട്ടില്‍ വരുത്തേണം
 
മീനദ്ധ്വജമാനത്തെയനൂനത്തൊടുചേര്‍ത്തിട്ടു
ഗാനങ്ങള്‍ ചൊല്ലുക രംഗതലേ
ജനതോഷം വരുത്തുക ചാരുഫാലേ

ജയ ജയ ലോകാധിനാഥ വിഭോ

Malayalam
സുരഭിലകുസുമൈർവിരാജമാനം
സുരപതിരേത്യ വനം സ നന്ദനാഖ്യം
രതിപതിസദൃശോ ജഗാദ വാണീം-
നിജരമണീസ്തരുണീഃ കദാചിദേവം
 
 
 
ജയ ജയ ലോകാധിനാഥ വിഭോ!
ജയ ജയ പാകനിഷൂദന ഭോ!
ജയ ജയ രൂപവിനിന്ദിത മന്മഥ!
ജയ സുരനായക വന്ദാമഹേ
 
നാകനിതംബിനിമാരേ! നാം
നവരസനടനങ്ങൾ ചെയ്തീടേണം
പാകാരി തന്നുടെ മാനസതാരിങ്കൽ
പരിചിനോടാനന്ദമുണ്ടാക്കേണം
 
ഇന്ദുലേഖേ സഖിയാടുക നീ
ഇന്ദ്രസഭാഞ്ചിത ദിവ്യലീലേ!

Pages