മണ്ഡോദരി

മണ്ഡോദരി 

Malayalam

ശത്രുസൂദന! എൻ കാന്ത! ചിത്തജാകാര!

Malayalam

ശത്രുസൂദന! എൻ കാന്ത! ചിത്തജാകാര! കോമള!
മത്തകേസരിസുവീര്യ! ചിത്രം! നീ ഹതനായിതോ?
വീരനാം ഖരനെ മുന്നം ശ്രീരാമൻ കൊന്ന നാൾ തന്നെ
കരുതിനേൻ രാമചന്ദ്രൻ നരനല്ലായെന്നു ചിത്തേ  
ബലികളിൽ വരൻ രാമൻ ബാലിയേയും കൊന്ന നാളിൽ
ചിന്തയിൽ കരുതിനേൻ ഞാൻ ഹന്ത! രാമം നാരായണം.
ബന്ധിച്ചു സേതു ജലധൗ ഹന്തുമേവ വന്നു നിന്നെ
ചിന്തയിൽ കരുതുന്നേൻ ഞാൻ ഹന്ത! രാമം നാരായണം.
അന്നു ഞാൻ ചൊന്നതു ചിത്തേ നന്നിയെന്നു കൊണ്ടില്ലല്ലോ
എന്നതിനാലിന്നു നിന്നെ ധന്യശീലേ! പിരിഞ്ഞു ഞാൻ.
ഉൾപ്പൂവു തെളിഞ്ഞു നിന്നെ ശില്പമായി രമിച്ച ഞാൻ
അല്പഭാഗ്യയായിദാനീം മൽപ്രിയ! എൻ ജീവനാഥ!

അംശുമാലിതുല്യകാന്ത

Malayalam

അംശുമാലിതുല്യകാന്ത, കിംശുകസുമാരുണാക്ഷ,
വംശവും നശിച്ചശേഷം സംശയമെന്തങ്ങുണ്ടാവാൻ,
ഇത്രനാളും നിന്നുടയ ചിത്തതാരിലില്ലാതൊരു
അത്തലിപ്പോളുണ്ടായതു ചിത്രം ചിത്രം ജീവനാഥ!
 

ധൈര്യരാശേ ധന്യശീല

Malayalam

ധൈര്യരാശേ ധന്യശീല, ശൗര്യരാശേ ശൂരർ മൗലേ
ഭാര്യയാകും ഞാനുരയ്ക്കും കാര്യമായ മൊഴി കേൾക്ക
ത്വൽക്കനിഷ്ഠദൈന്യംതാനും തൽഖരാദിവധംതാനും
സൽകൃതേ മാരീചവധം നല്ലബന്ധബാലിവധം
അക്ഷസൈന്യനിധനവും രാക്ഷസയൂഥപവധം
അക്ഷോഭ്യൻ കുംഭകർണ്ണന്റെ ദക്ഷനതികായന്റെയും
ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ വധവും സുന്ദര, നീ കണ്ടുവല്ലോ.
സന്തതം മനസി ചിന്ത ഹന്ത തോന്നിയില്ലല്ലോ തേ.

വീര കേൾ വിപരീത രതികൊണ്ടു ദേഹം

Malayalam
വീര കേൾ വിപരീത രതികൊണ്ടു ദേഹം
പാരം തളർന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ
 
ആരാമേ സുരനാരിമാരോടും കൂടി
നേരേ കണ്ടിതു നാഥാ! നിന്നെ ഞാൻ
 
ദേവിയാമുർവ്വശിയെ ഗാഢമായ് പുണർന്നു
ആവോളം അധരവും നുകർന്നു നീ
 
നീവീഹരണം ചെയ്‌വാൻ തുനിയുമ്പോൾ
പാരം ആവില ഹൃദയയായ് ഉണർന്നു ഞാൻ

ആശര കുലമണിദീപമേ ധീര

Malayalam
മണ്ഡോദരീ തുലിത തപ്ത സുധാം തദീയാം
അന്യൂനരാഗ വിവശാ ഗിരമാനിശമ്യ
മന്ദം ജഗാദ തരസാ പരിരഭ്യ കാന്തം
മന്ദാക്ഷ മന്ദ ചപലാലസ ലോചനാ സാ
 
ആശര കുലമണിദീപമേ ധീര
മാ ശുചം കുരു മമ വല്ലഭ!
 
ക്ലേശമുളവായതിന്നു ആകവേ
ചൊൽവാൻ ആശയേ വളരുന്നു നാണവും

 

നിശമയ വചനം മേ

Malayalam
നിശമയ വചനം മേ നിരുപമ ഗുണാകര
നിശിചരാധിപ ജീവനായക
ശശധരനിഹ നാഥ ചാലവേ കുമുദിനീ
വിശസനമൊഴിപ്പതും വിരവിനൊടു കണ്ടാലും.
പ്രാലേയ ഭാനുതൻ പാലോലും കരാമൃതം
പാനം ചെയ്‌വതിനിന്നു സാദരം
ബാലികയാകുമൊരു ലീലാചകോരികയും
ലോലയായ് വസിപ്പതും ആലോകയ രമണ.
പല്ലവ ശയ്യയിതു പവനചലിതദല
നല്ലൊരു പാണികൊണ്ടു നിയതം
മെല്ലവെയിതാ നമ്മെ മുഹുരപി വിളിപ്പതും
കല്യാണാലയാ ഭവാൻ കണ്ടിതോ കുതൂഹലം
അംബിളികിരണം നിന്നങ്കേ വാണീടുന്നേരം
അമ്പൊടു ശീതമെന്നാകിലും

സല്ലാപങ്ങളൻപോടധുനാ വല്ലഭ

Malayalam
സല്ലാപങ്ങളൻപോടധുനാ വല്ലഭ, കേൾക്ക ഭവാൻ,
കല്യാണാഗുണാലയ വീര,
മുല്ലബാണനല്ലൽ നൽകും നല്ലപൂമെയ്യുടയോനേ!
അംഗജാർത്തി തേടുന്നതിനിപ്പോൾ
അംഗന ഞാനില്ലേ? നിന്നരികിൽ,
മംഗലശീലഗുണാംഭോരാശേ?
ഭംഗിചേർന്നു സുഖമായാലിംഗനാദി ചെയ്തീടേണം
അൻപൊടു കലയ മല്പരിരംഭം, സമ്പ്രതി ലാളയ മൽകുചകുംഭം
വൻപലർസായകലീലാരംഭം
സാമ്പ്രതം വിളംബതേ എൻപതേ, വൈകാതെ ഇപ്പോൾ

അംബുജനിഭങ്ങളാം നിന്മുഖങ്ങളിലേറ്റം

Malayalam
അംബുജനിഭങ്ങളാം നിന്മുഖങ്ങളിലേറ്റം
നന്മയേതിനെന്നുള്ളില്‍ സമ്മോഹം വരികയാല്‍
ബിംബസന്നിഭാധരചുംബനത്തിനു കാല
വിളംബം വന്നീടുന്നു വാമ്യമല്ലേതും

പംക്തികണ്ഠ മമ മൊഴി

Malayalam
പംക്തികണ്ഠ മമ മൊഴി കേള്‍ക്ക ബന്ധുരഗുണനിലയ !
 
ചെന്താര്‍ബാണതുല്യ, കാന്ത, നിന്‍ മൊഴി കേട്ടു
സ്വാന്തേ മേ വളരുന്നു സന്തോഷമധികവും
 
ദുര്‍വ്വാരമായ തവ ദോര്‍വ്വീര്യശങ്കയാലേ
ഗീര്‍വ്വാണതരുണിമാര്‍ സര്‍വ്വമെന്നെകണ്ടാല്‍
 
ഉര്‍വ്വശിയാദികളും ഗര്‍വ്വലജ്ജ വിട്ടു
ഉര്‍വ്വീതലത്തില്‍ വീണു നിര്‍വ്യാജം കൂപ്പുന്നു

തണ്ടാരില്‍മാതു

Malayalam
തണ്ടാരില്‍മാതു കുടികൊണ്ടോരു വീര
തണ്ടാര്‍ശരനു സമനായ സുകുമാര
 
വണ്ടാര്‍കുഴലിയാം സീതയെയിങ്ങു
കൊണ്ടുപോരുവാന്‍ നീ ഉരച്ചതു ചേര
വീരവരനാകിയൊരു നീ മഹാരാജൻ
വീരനാം രാമനെ വഞ്ചിച്ചു തന്നെ
ദാരങ്ങളെക്കൊണ്ടുപോന്നതെന്നാലോ
ചേരാതതേറ്റവും അധർമ്മമതുവീര
 
ശക്തിയുണ്ടേങ്കില്‍ നീ രാമനെപ്പോരില്‍
കൃത്തനാക്കീടണം പത്രികള്‍കൊണ്ടു
 
അല്ലാതെയവളെ നീ കൊണ്ടുപോന്നാലോ
വല്ലാതെ വംശമിതു നഷ്ടമാമല്ലൊ
 

Pages