കാനക്കുറുഞി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
അംഗസൗമിത്രേ ചാപമാനയ സേതുബന്ധനം കാനക്കുറുഞി
ബാല്യമായനാളുതൊട്ടിട്ടിത്രനാളും വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
കുരംഗലോചനാകുലങ്ങള്‍ മോഹിക്കും വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
ഇത്ഥം സത്യപ്രതിജ്ഞന്‍ ദശരഥനൃവരന്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
കൈകേയി നീയല്ലൊ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
കുംബുകണ്ഠി കേൾ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
യാഹി ബാലക രാഘവനെ നീ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം കാനക്കുറുഞി
ജാംബവൻ മരുത്തനൂജനാകും ഞാനിതാ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
മാരുതേ നീ വേണമല്ലോ രക്ഷിപ്പാനെല്ലാവരേയും യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
ജാംബവൻ മഹാമതേ, നീ ജീവനോടു മേവുന്നോ? യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
വീര! നീ വിഭീഷണനെന്നല്ലോ ഞാൻ നിനയ്ക്കുന്നേൻ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
ദണ്ഡിനാലടിച്ചതെന്നെയിന്നുനീ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
എന്തു രാമനെയല്ലാതെ മാരുതിയെച്ചോദിച്ചു യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
ആരെടാ സുഗ്രീവനെന്നമൂഢവാനരാളി യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
ഏവന്തിമിര്‍ത്തു കപിരാക്ഷസ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
മാരുതാത്മജൻ മരിച്ചിടാതെ മേവുന്നെങ്കിലോ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
രാവണം പിടിച്ചുപരിഖമതില്‍മറിച്ചു യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി
ഇന്ദ്രജിത്തു ഞാനെന്നടറിഞ്ഞീടേണമംഗദാ യുദ്ധം കാനക്കുറുഞി

Pages