കപ്ലിങ്ങാടൻ

കപ്ലിങ്ങാടൻ കഥകളി സമ്പ്രദായം

തിരുവല്ല കുഞ്ഞുപിള്ള

കൊല്ലവർഷം 1858 ൽ തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ മതിൽഭാഗത്ത് കുഞ്ഞുപിള്ള ജനിച്ചു. ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു അടിച്ചുതളിക്കാരിയായിരുന്നു മാതാവ്. ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രവുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം കഥകളിയിൽ താൽപര്യം വളർത്തുന്നതിനും, അത് അഭ്യസിക്കുന്നതിനും കാരണമായി.

തകഴി കൊച്ചുനീലകണ്‌ഠപ്പിള്ള

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട അയാപറമ്പ് ( ഹരിപ്പാടിന് വടക്കേക്കര ) മുല്ലോത്ത് ഭവനത്തിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ പുത്രനും, പ്രസിദ്ധ കഥകളി നടനായിരുന്ന തകഴി വേലുപ്പിള്ളയുടെ ഭാഗിനേയനുമായിരുന്നു കൊച്ചുനീലകണ്‌ഠപ്പിള്ള.
 

വാരിണപ്പള്ളി പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനചരിത്രത്തിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമുള്ള കുടുംബമാണ് കായംകുളത്തിനടുത്തുള്ള വാരിണപ്പള്ളി. ശ്രീനാരായണഗുരു ഈ കുടുംബത്തിൽ ആറു വർഷക്കാലം താമസിച്ചാണ് മഹാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളയാശാന്റടുത്ത് നിന്ന് സംസ്കൃതം, ആയുർവ്വേദം, ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയത്.

പള്ളം മാതുപിള്ള

ആദ്യവസാന വേഷങ്ങൾ മാത്രമേ കെട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു മാതുപിള്ളയാശാൻ. നളൻ, അർജുനൻ, ഭീമൻ തുടങ്ങിയ നായക പ്രധാനമായ പച്ചവേഷങ്ങളും, സുപ്രധാന കത്തിവേഷങ്ങളായ ദുര്യോധനൻ, രാവണൻ, ജരാസന്ധൻ തുടങ്ങിയ വേഷങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രത്യേക ചിട്ടകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ മറ്റു രണ്ടു വേഷങ്ങളുമേ അദ്ദേഹം സാധാരണ കെട്ടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
 

 

തോന്നയ്ക്കൽ പീതാംബരൻ

Thonnakkal Peethambaran

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയൻകീഴ് താലൂക്കിലുള്ള തോന്നക്കൽ വിളയിൽ വീട്ടിൽ പി. രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യൻ, ജി. തങ്കമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1939 ഡിസംബർ 2 ന് തോന്നയ്ക്കൽ പീതാംബരൻ ജനിച്ചു.

Pages