കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ ! സഖേ !
മഥിതം തവമാനസ മതിനുശാന്തയേമയാ
 
കഥിതമായ് വന്നീവിധം വ്യധിതന്‍ ഞാനെന്നാലും
അനുജാതരോടുരണം നിനവില്‍ പാപമെങ്കില്‍ നീ
 
ഇനിയെന്നെ വെടിഞ്ഞീടാമനുമതി തരുന്നിതാ
മരണം വരുവോളവും കുറയില്ലണുവോളവും
 
തിരതല്ലും മമസ്നേഹം പരമപുരുഷനാണേ !