രംഗം 2 കർണ്ണനും കുന്തിയും

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെന്ന് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നു. കുന്തിവന്ന് വാസ്തവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കർണ്ണന്റെ ശപഥം.