കർണ്ണശപഥം

കർണ്ണശപഥം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

പ്രാണസഖ നിന്നുടയ പ്രാണസഖിയോടു

Malayalam
പ്രാണസഖ ! നിന്നുടയ പ്രാണസഖിയോടുചേർ-
ന്നാകര്‍ണ്ണനം ചെയ്ക കര്‍ണ്ണശപഥം 
 
സാക്ഷിയാക്കീടുന്നു മമ താതനെ ജഗല്‍ -
സാക്ഷിയാമാദിത്യഭഗവാനെ
 
ജനനിയെ ഭവാനായ് പരിത്യജിക്കുന്നു ഞാ-
നനുജരാമൈവരെയുമിതു സത്യം !
 
അര്‍ജ്ജുനനുമൊന്നിച്ചു വസുധയില്‍ വാഴുകി-
ല്ലിജ്ജനമിനിമേലിലിതു സത്യം !
 
വീര്യ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്മുന്നില്‍ ഞാനെത്തിടും
ദുര്യോധനാ ! സത്യമിതു സത്യമിതു സത്യം !
 
ഇതു കര്‍ണ്ണശപഥം, ഇതു കര്‍ണ്ണശപഥം, ഇതു കര്‍ണ്ണശപഥം.
 

ഹരഹര ശിവ ശിവ പിരിയാനോ ദുരിയോധനാ

Malayalam
ഹര ഹര ! ശിവ ശിവ ! പിരിയാനോ ദുരിയോധനാ ! നിന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ?
കര്‍ണ്ണന്‍ നന്ദിയെഴാത്തവനോ ? നിര്‍ണ്ണയമതുതാനിന്നര്‍ത്ഥം
 
ഇക്ഷണമിതിനിഹ ശിക്ഷതരേണം പക്ഷേ സ്നേഹം തടയുന്നൂ
പെരിയൊരു പാപത്തിന്‍ ഫലദുരിതം ഹന്ത ഭുജിപ്പൂ ഞാന്‍
മരണം ശരണം , ഛേദിപ്പന്‍ കരവാളാലെന്‍ ഗളനാളം !
 

കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ

Malayalam
കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ ! സഖേ !
മഥിതം തവമാനസ മതിനുശാന്തയേമയാ
 
കഥിതമായ് വന്നീവിധം വ്യധിതന്‍ ഞാനെന്നാലും
അനുജാതരോടുരണം നിനവില്‍ പാപമെങ്കില്‍ നീ
 
ഇനിയെന്നെ വെടിഞ്ഞീടാമനുമതി തരുന്നിതാ
മരണം വരുവോളവും കുറയില്ലണുവോളവും
 
തിരതല്ലും മമസ്നേഹം പരമപുരുഷനാണേ !

മാനവശിഖാമണേ

Malayalam
മാനവശിഖാമണേ ! മാനിനി ഞാനഭിമാനമിയലുന്നൂ നാഥാ !
സുസ്ഥിരസൌഹൃദത്തിനുത്തമോദാഹരണമേ ! ത്വത്സമനായി
 
ധാത്രിയിലൊരു മര്‍ത്ത്യന്‍ മാത്രമാണവനോ കര്‍ണ്ണനുമത്രേ
ഉഗ്രവിഷപാനമോ സ്വഗ്രീവച്ഛേദനമോ വഹ്നിപ്രവേശനമോ
 
വ്യഗ്രനല്ലാതാസ്നേഹ വിഗ്രഹന്‍ നമുക്കായി ചെയ്യുവോനല്ലോ
വിശ്വാസ വഞ്ചകനാം ദുശ്ശാസനോക്തമാമാശക്ത വാക്യം
 
വിശ്വേശന്‍ ക്ഷമിക്കുമെന്നാശ്വസിച്ചാലും വിശ്വൈക വീരാ !

ശഠ ശഠ മതിയെട കഠിനം വചനം

Malayalam
ശഠ ! ശഠ ! മതിയെട കഠിനം വചനം
നിഷ്ഠൂര ! നിന്നുടെ ദുശ്ചേഷ്ടിതമിതു കഷ്ടാല്‍ കഷ്ടതരം
 
ജ്യേഷ്ഠനൊടിത്ഥമനിഷ്ടം കാട്ടിയ ധൃഷ്ടത ചിത്രം ചിത്രം
ഇരുദേഹങ്ങള്‍ ധരിച്ചൊരു ദേഹിയല്ലോ കര്‍ണ്ണനുമീ ഞാനും
 
അറിയുകൊരര്‍ദ്ധം അപരാര്‍ദ്ധത്തെ മൂഢാ വഞ്ചിക്കില്ലല്ലോ
കണ്ടക , കര്‍ണ്ണനുനീയിനി ദൂഷണമുണ്ടാക്കിടുമെന്നാലോ
 
കണ്‍ഠം തവ ഞാന്‍ ഖണ്ഡിച്ചീടും കുണ്ഠതതെല്ലും കൂടാതെ !

ജ്യേഷ്ഠ കേള്‍ക്ക സ്പഷ്ഠമായി

Malayalam
ജ്യേഷ്ഠ ! കേള്‍ക്ക സ്പഷ്ഠമായി കനിഷ്ഠനാമെന്നാശയം
രക്തബന്ധസമശക്തിയുള്ലൊരു ബന്ധമെന്തുള്ളൂ ?
 
വ്യക്തമാണീവൈരിവംശജന്‍ വഞ്ചതിയനത്രേ
ദുഗ്ദ്ധമേകി വളര്‍ത്തിയോരു ഭവാനെ കര്‍ണ്ണഭുജംഗമം
 
കൊത്തിടുന്നതിനു മുന്പിലവനെ ഹനിച്ചീടേണം
രഹസിവഞ്ചക നിഗ്രഹം നിശിനിര്‍വ്വഹിച്ചീടാം
 
അഹമതിന്നനുമതിതരേണമഹികേതനാ !

ശരണാഗതരെ പരിത്യജിക്കില്ലഹമതു

Malayalam
ശരണാഗതരെ പരിത്യജിക്കില്ലഹമതു വിദിതം
തരുവേനൊരു വാക്കതും ഗ്രഹിച്ചിനി ഗമിച്ചീടേണം
 
നിര്‍ജ്ജരാധിപ നന്ദനനാകിയൊ-
രര്‍ജ്ജുനാഖ്യനെയൊഴിച്ചു മാമക
 
കനിഷ്ഠസോദര ചതുഷ്ഠയത്തെ
ഹനിച്ചിടാ ഞാന്‍ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌വൂ 

ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ

Malayalam
ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ പാരം
സന്താപമാകിയോരു വന്‍തീയില്‍ വെന്തീടുന്നൂ
 
വയ്യഹോ സഹിക്കുവാന്‍ നിയ്യേ മമ ശരണം
അയ്യോ നീയെന്നെ വെറുംകൈയോടെ മടക്കയോ ?
 

അരുളേണ്ടിനിയും മഹാജനങ്ങടെമനമിളകീടിലും

Malayalam
അരുളേണ്ടിനിയും മഹാജനങ്ങടെ മനമിളകീടിലും
അചലാധിപനാം ഹിമാലയം ബത ചലിക്കുമെങ്കിലും
 
നഭസ്സിടിഞ്ഞിഹ പതിക്കുമെങ്കിലും
സമുദ്രമുടനടി വരണ്ടുപോകിലും
 
സഖനെ വിട്ടൊരു വിധത്തിലും
അകലുകില്ലഹമൊരിക്കലും
 

കര്‍ണ്ണാ മതിയിദം കര്‍ണ്ണാരുന്തുദവാചം

Malayalam
കര്‍ണ്ണാ ! മതിയിദം കര്‍ണ്ണാരുന്തുദവാചം
പൂര്‍ണ്ണാനുകമ്പയോടാകര്‍ണ്ണയദാനപ്രഭോ !
 
ആത്മവഞ്ചനയാലേ ഞാൻ ചെയ്തോരപരാധം
ആത്മജാ പൊറുക്കൂ ധർമ്മാത്മജാഗ്രജാ, പോരൂ
 

Pages