അടന്ത 28 മാത്ര

Malayalam

ഉത്സവാവധൗ വീര

Malayalam
ഉത്സവാവധൗ വീര! സഹചരിയും നീയുമായി
വിരവോടെ ഗമിക്കേണം യോദ്ധാക്കൾ തടുത്താൽ നീ
 
അവരെ സംഹരിക്കൊല്ലാ ഗമിക്കുന്നേൻ അഹം ഇപ്പോൾ
ഉടനെയിനി തവ നികടേ വന്നീടാം

കേട്ടാലും വചനം സഖേ മാനവമൗലേ

Malayalam
നാകാധിപേ തദനു സാകമമർത്ത്യസംഘൈഃ
സ്വർഗ്ഗം ഗതേ പ്രമദ ഭാരതരംഗിതാത്മാ
സന്തോഷിതം കൃതവിവാഹ മുവാച ധീരം
വാചം തദാ സുമധുരം ജഗദേക വീരം
(ജഗദേകനാഥഃ എന്ന് പാഠഭേദം ഉണ്ട്)
 
കേട്ടാലും വചനം സഖേ മാനവമൗലേ
സ്ഫീതമാം തവ ഭാഗ്യം സുകരമായി വിവാഹവും
 
നിയതിവൈഭവമുണ്ടോ പാരിലൊരുസൂരി അറിയുന്നു?
താതൻ ദേവരാജാവും ത്രിദശമാനിനിമാരും
 
ദേവമാമുനിവൃന്ദവും ദേവവൃന്ദവുമീവണ്ണം
മുന്നം മന്നിലെങ്ങാനും തനിയെ വന്നിതോ മോദാൽ

വന്ദേ തപോനിലയ നാരദ മഹാത്മൻ

Malayalam
പുഷ്ടാടോപ മരിഷ്ടദൈത്യമവനീപൃഷ്ഠേ ബലിഷ്ടം പരം
പിഷ്ട്വാസംയതി മുഷ്ടിഭിർദൃഢതരൈശിഷ്ടേതരം മാധവം
ഹൃഷ്ട്വോസൗ സമഗാൽ സ്വഗോഷ്ഠമഥ തദ്‌ദൃഷ്ട്വാഗതം നാരദം
തുഷ്ടം ഭോജപതിസ്വധൃഷ്ട മിദമാചഷ്ടാതിദുഷ്ടാശയഃ
 
 
വന്ദേ തപോനിലയ നാരദ മഹാത്മൻ
ഇന്നു തവ ദർശനാൽ ധന്യനായേനഹം
 
എന്നുടെ പരാക്രമം വിണ്ണവരനാരതം
ധന്യതമ വാഴ്ത്തുന്നതില്ലയോ മഹാമുനേ?
 
മേദിനി തന്നിലൊരു നൂതനവിശേഷങ്ങൾ
ഏതാനുമുണ്ടെങ്കിൽ സാധുവദ മാമുനേ

 

കാര്യം സാധിക്കേണമവനെക്കൊണ്ടു

Malayalam
കാര്യം സാധിക്കേണമവനെക്കൊണ്ടു
ശൗര്യവാരിധേ കോപമുണ്ടാകൊല്ലാ
 
കോപമേവം ചെയ്യാതെ അവനെ നീ
ഭൂപനന്ദന കൊണ്ടുവരേണമേ
 
 

പോക ബാലക കിഷ്‌കിന്ധയില്‍ കപി

Malayalam
സെമൗിത്രിയോടു രഘുവീരനമോഘവീര്യന്‍
സീതാവിയോഗപരിഖിന്നമനാ നികാമം
വര്‍ഷാഭ്രിയത്തിനളവില്‍ ഗിരിയില്‍ വസിച്ചു
നാഭ്യാഗതേ രവിസുതേ സഹജന്തമൂചേ

ധര്‍മ്മസുതനാമെന്റെ

Malayalam

ചരണം 1
ധര്‍മ്മസുതനാമെന്റെ അഗ്രജന്‍ ദാര-
കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിച്ചില്ലെന്നറികനീ

ചരണം 2
അഗ്രജന്‍ വിവാഹം ചെയ്തീടാതെ ദാര-
സംഗ്രഹം ചെയ്തീടുന്നതുചിതമോ

പാണ്ഡുസുതന്മാര്‍ ഞങ്ങളാകുന്നു

Malayalam

പല്ലവി:
പാണ്ഡുസുതന്മാര്‍ ഞങ്ങളാകുന്നു ബാലേ
ഖാണ്ഡുല്യാല്‍ഭുജവീര്യശാലികള്‍

അനുപല്ലവി:
നാഗകേതനന്‍ തന്റെ വ്യാജത്താല്‍ നാടും
നഗരവും വെടിഞ്ഞിങ്ങുപോന്നതും

പുണ്ഡരീകനയന

Malayalam

അഥ യുഥിഷ്ടിരമുഖ്യനൃപാത്മജൈ-
ശ്ചിരനിരീക്ഷണസാശ്രുമുഖേന്ദുഭീ:
ദ്രുതമുപേത്യ തദാ വസുദേവഭൂ-
ര്‍ന്നിജഗദേ ജഗദേകനിവാസഭൂ:

പല്ലവി:
പുണ്ഡരീകനയന ജയ ജയ
പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രവദന ഹരേ കൃഷ്ണ

ഗണ്ഡമണ്ഡല മണ്ഡിതകുണ്ഡല!
ചണ്ഡവൈരിഖണ്ഡന ഹരേ കൃഷ്ണ

പുണ്യപുരുഷ വിഭോ ജയ ജഗദണ്ഡകാരണവിധോ!

താപസമൌലേ ജയ ജയ

Malayalam

നാഹം ശോചാമി നാഥ ത്വദനുഗമനത: കാനനേ പാദചാരൈ:
കിന്ത്വാഷ്ടാശീതിസാഹസ്രധര്‍ണിസുരാംസ്ത്വം ശരണം പ്രപന്നാന്‍
അദ്യാഹം ഭോജയേയം കഥമതി ഹൃദയേ ക്ലേശ ഏതാവദിത്ഥം
പ്രേയസ്യാ പ്രോച്യമാനോ നരപതിരഥതം ധൌമ്യമേവം ബഭാഷേ

പല്ലവി:
താപസമൌലേ ജയ ജയ താപസമൌലേ

അനുപല്ലവി:
താപമകലുവാനായി താവകപാദങ്ങള്‍
താമസമെന്നിയെ ഞാന്‍ തൊഴുന്നേന്‍

ചരണം 1:
കുടിലന്‍ കൌരവന്‍ തന്റെ കുസൃതികൊണ്ടകപ്പെട്ടി-
തടവിയിലന്‍‌വാസരമാവാസം

 

Pages