ചെമ്പട 32 മാത്ര

ചെമ്പട എന്ന കഥകളി താളം

Malayalam

ബാലികമാർ മൗലി ബാലേ

Malayalam
നിവേദിതാ ദേവവരായ സാദരം
യദാ ജയന്തേന നിശാചരീകഥാ
തതസ്സ്വപുര്യാം നരകാസുരോ വസൻ
ജഗാദവാചം ദയിതാം രതോത്സുകഃ
 
ബാലികമാർ മൗലി ബാലേ, ബാലചന്ദ്രഫാലേ!
ചാലവേ കേൾക്ക, മേ ഗിരം ശാതോദരി ജായേ!
 
നിന്നുടയമുഖശോഭനാനിർജ്ജിതനായി ശശി
വിണ്ണിൽ ദിവാകരങ്കലും പിന്നെ മേഘങ്ങളിലും
 
അർണ്ണവത്തിലും മറയുമെന്നു മേ മാനസേ
നിർണ്ണയീച്ചീടുന്നു ഞാനും അർണ്ണോജാക്ഷി, ധന്യേ!
 
തണ്ടാർശരശരധിയും കുണ്ഠത തേടീടും
വണ്ടാർപൂങ്കുഴലി, നീയും കണ്ടാലുമുദ്യാനം

പുറപ്പാട്- ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രാണി

Malayalam
ലക്ഷ്മീനാഥേന പൂര്‍വ്വം ത്രിഭുവനഗുണരുണാ ശിക്ഷിതേ മാലിസംജ്ഞേ
രക്ഷോനാഥേ സുമാലിപ്രഭൃതിഷു ച ഗതേഷ്വാശു പാതാളലോകം
യക്ഷാധീശേ ച ലങ്കാമധിവസതി മുദാ സംയുതേ താതവാചാ
സക്ഷേമോ ദേവവൃന്ദൈരവസദപി സഹസ്രേക്ഷണോ നാകലോകേ
 
നാകലോകവാസിജന നായകനാമിന്ദ്രന്‍
പാകവൈരി സര്‍വ്വലോകപാലകരില്‍ മുമ്പന്‍
പുണ്യകര്‍മ്മം ചെയ്തീടുന്ന പൂരുഷര്‍ക്കുമേലില്‍
പൂര്‍ണ്ണസുഖം നല്‍കും ദേവപുംഗവന്മഹാത്മാ
 
ദേവമുനിഗന്ധര്‍വ്വാദിസേവിത ചരണന്‍
ദേവദേവപാദപത്മസേവകനുദാരന്‍

കല്യാണീ കാൺക

Malayalam

ശ്ലോകം
ഉന്മീലത് പത്രവല്ലീം പൃഥുലകുചഭരാം രാജമാനദ്വിജാളീം
സാന്ദ്രച്ഛായാഭിരാമാം സ്ഫുടരസകുസുമേഷ്വാത്തഗന്ധാം നിതാന്തം
ആരാദാരാമലക്ഷ്മീമപി നിജദയിതാം വീക്ഷ്യ വിഭ്രാജമാനാം
കാലേ തസ്മിൻ കുരൂണാം പതിരിതി മുദിതഃ പ്രാഹ ദുര്യോധനാഖ്യഃ

പുറപ്പാട്

Malayalam

ആസീദസീമഗുണവാരിനിധിര്യശോഭി-
രാശാവകാശമനിശം വിശദം വിതന്വന്‍
ബാഹാബലാനലഹുതാഹിത ഭുമിപാലോ
രാജാ വിരാട ഇതി വിശ്രുതനാമധേയ‍

ഭൂമിപാല ശിഖാമണി ഭൂമിധരവീരന്‍
ശ്രീമാന്‍ മാത്സ്യമഹീപതി ധീമാന്‍ ധര്‍മ്മശീലന്‍
ശൌര്യശാലികളാം മന്ത്രിവര്യരോടും കൂടി
കാര്യചിന്തനവും ചെയ്തു വീര്യവാരാനിധി
പ്രാജ്യവിഭവങ്ങള്‍ തന്നാല്‍ രാജമാനമാകും
രാജ്യപാലനവും ചെയ്തു പൂജ്യപൂജാപരന്‍
മല്ലമിഴിമാരാം നിജ വല്ലഭമാരോടും
മുല്ലബാണരൂപന്‍ പുരേ ഉല്ലാസേനവാണു

 

പൂന്തേന്‍ വാണീ

Malayalam

ശ്ലോകം

ശ്യാമാം സോമാഭിരാമദ്യുതിമുഖലസിതാം താരഹാരാതിരമ്യാം
കാമോല്ലാസാനുകൂലാം കുവലയബഹളാമോദസൌഭാഗ്യദാത്രീം
ശ്രീമാനാലോക്യ ദക്ഷസ്സരസമുപഗതാമേകദാ ജാതരാഗ-
പ്രേമാനന്ദാകുലാത്മാ പ്രഹസിത വദനാം പ്രേയസീം വ്യാജഹാര

പല്ലവി

പൂന്തേന്‍വാണീ ശൃണു മമ വാണീ
പൂവണിഘനവേണീ

അനുപല്ലവി

കാന്തേ സമയമഹോ രമണീയം
കനിവൊടു വിലസുന്നു രജനീയം

ചരണം 1

കണ്ടാലും ശശിബിംബമുദാരം
കണ്ഠേ കാളജടാലങ്കാരം
തണ്ടാര്‍ബാണ മഹോത്സവ ദീപം
തരുണി നിരാകൃതതിമിരാടോപം

ചരണം 2

ബാലേ വരിക നീ

Malayalam

 

സത്യോക്തേ സത്യവത്യാസ്സുത ഇതി സമുപാദിശ്യ മോദാല്‍ പ്രയാതേ
ശാന്താസ്തേ ശാലിഹോത്രദ്വിജസദസി സദാവന്യഭക്ഷാ ന്യവാത്സു:
താവത്താമാത്തമോദാദനുരഹസി തതോമാരുതിര്‍മ്മാനയിത്വാ
പ്രോചേ പ്രോദ്ദാമകാമാമമിതരസമമിത്രാന്തകാരീ ഹിഡിംബീം

പദം

ബാലേ വരിക നീ
ചാരുശീലേ മോഹനകുന്തളജാലേ
തിലകരാജിതഫാലേ സുകപോലേ

ചേണാര്‍ന്നീടും നിന്റെ മുഖം കാണുന്നാകിലിപ്പോള്‍
ഏണാങ്കനും പാരമുള്ളില്‍ നാണം വളര്‍ന്നീടുന്നു

[നിന്നുടെ കുന്തളത്തോളം നന്നല്ലെന്നു നിജബാലം
പിന്നില്‍ ധരിച്ചീടുന്നല്ലോ വന്യചമരികള്‍

താപസ കുല തിലക

Malayalam

പല്ലവി
താപസകുലതിലക 
താപനാശന തൊഴുന്നേന്‍
താവക മഹിമ ചൊല്‍വാന്‍
ആവതല്ല നൂനമാര്‍ക്കും

ചരണം 1
ദുഷ്ടനാം നാഗകേതനന്‍
ചുട്ടുകളവാന്‍ ഞങ്ങളെ
തീര്‍ത്തൊരു അരക്കില്ലം തന്നില്‍
ചേര്‍ത്തു സമ്മാനിച്ചിരുത്തി

ചരണം 2

തത്രപോയ് വസിച്ചു ഞങ്ങള്‍
മിത്രമെന്നോര്‍ത്തു ചിത്തേ
തത്ര വിദുരകൃപയാലത്ര
ചാകാതെ പോന്നതും

പുറപ്പാട്

Malayalam

സാന്ദ്രാനന്ദാകുലാത്മാ ഹരിരഥ ഭഗവാന്‍ ഭക്തവാത്സല്യശാലീ
ദേവക്യാ നന്ദനസ്സന്നിഹ ഭുവി ജഗതാം രക്ഷണായവതീര്‍ണ്ണഃ !
ഹത്വാ കംസം സമല്ലം യുധി സഹ ഹലിനാ സര്‍വലോകൈകനാഥഃ
ശ്രീമത്യാം ദ്വാരവത്യാം പുരി സുഖമവസദ്ദാരതത്യാ സമേതഃ !!

Pages