ചെമ്പട 32 മാത്ര

ചെമ്പട എന്ന കഥകളി താളം

Malayalam

മാനിനിമാരടികൂപ്പും ഭാമിനിമാർ നിങ്ങൾ

Malayalam
തദനു മദനരൂപം ഭിക്ഷുമക്ഷീണഭാവം
ഹരിസുതമിതി  ബുദ്ധ്വാ  ഭദ്രയാ സംസ്മൃതോസൗ
ഹരിരഥ  പരിതുഷ്ടഃ സോദരീ ചേഷ്ടിതം തൽ
രഹസി മധുരമുചേ  വല്ലഭേ മല്ലവൈരിഃ 
 
 
മാനിനിമാരടികൂപ്പും ഭാമിനിമാർ നിങ്ങൾ
സാദരം ശ്രവിച്ചീടേണം സോദരീചരിതം
 
നമ്മുടെ നഗരേ വാഴും  ധന്യനാം സംന്യാസി
കന്യയോടു പരമാർത്ഥം ചൊന്നാനിന്നുതന്നെ
 
"ഭിക്ഷുവല്ല മല്ലനത്രേ! ഭീമസേനൻ തന്റെ
സോദരൻ ഞാനെന്നറിക മാധവനറിഞ്ഞു;
മുല്ലബാണൻ  കൊല്ലും മുൻപെ ഗാന്ധർവ്വ വിവാഹമിപ്പോൾ

അത്രിമാമുനിനന്ദനാ

Malayalam

പദം
അത്രിമാമുനിനന്ദനാ അത്ര നിന്നെക്കാൺക മൂലം
എത്രയും പവിത്രനായ് ഞാൻ ഇത്രിലോകിതന്നിൽ

മംഗലാംഗന്മാരാം മുനിപുംഗവന്മാരുടെ സംഗം
ഗാംഗവാരിധിപോലെ പാപഭംഗകരമല്ലോ

എന്തു കരണീയമെന്നാൽ നിന്തുരുവടിയരുൾക
അന്തരംഗേ അതു ചെയ്‌വാൻ ഹന്ത കൗതുകം മേ

ദ്വാദശിയാംദിനമതിൽ സാദരം നീ വരികയാൽ
മോദം വളരുന്നു മമ ചേതസി മുനീന്ദ്രാ

പാരണചെയ്‌വതിനായ് നിൻ പാദയുഗം കൈതൊഴുന്നേൻ
കാരുണ്യനിധേ നീ കാമകല്പതരുവല്ലോ

കാളിന്ദീതടിനിതന്നിൽ കാല്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുടൻ
കാലം വൈകീടാതെ മമ ചാലവേ വന്നാലും.

കനകരുചി രുചിരാംഗിമാരേ കനിവൊടു

Malayalam

ശ്ലോകം
ഗാഢോൽക്കണ്ഠവിലാസിജാലവിവിധക്രീഡാനിദാനേ ദിനേ
സദ്യസ്സ്വീകൃതവിക്രിയാ ന ഭുവനേ വാസന്തികേ സന്തി കേ
ഇത്യാലാപിനി കോകിലാരവമിഷാൽ കേളീവനേ ജാതുചി-
ദ്രാജാ നിർജ്ജിതരാജരാജ വിഭവഃപ്രോചേ വചഃ പ്രേയസീഃ

വേണ്ട ദുർമ്മദം ചാണൂര മുഷ്ടിക

Malayalam
വേണ്ട ദുർമ്മദം ചാണൂര മുഷ്ടിക വാക്കു-
കൊണ്ടു ജയിച്ചീടാ വീര നിങ്ങളെ വെല്ലുവൻ
 
രണ്ടുപക്ഷം നമുക്കില്ല കണ്ടുകൊൾക വീര്യമെല്ലാം
ഇണ്ടലെന്നിയേ പടയിൽ കണ്ടക മുഷ്ടികൾകൊണ്ടുവിരണ്ടു നീ
 
മണ്ടിടും ഭയമാണ്ടിടും കേളുണ്ടോ സന്ദേഹം വന്നീടുക
രേ രേ ഹേ മല്ലന്മാരേ വൈകാതെ വന്നീടിൻ

ദന്തിരാജനെക്കൊന്നതുമോർത്തുകാണുമ്പോൾ

Malayalam
ദന്തിരാജനെക്കൊന്നതുമോർത്തുകാണുമ്പോൾ
ഹന്ത ബാലന്മാരല്ലേതും മൽക്കരമുഷ്ടി
 
കിന്തു തടുത്തീടുമോടാ ചിന്തയ സമ്പ്രതി വാടാ
അന്തരമെന്നിയേ മൂഢാ ഹന്ത പരന്തവ കിം തരസാ ബത
 
ചിന്ത തേ പുനരന്ധത കൂട്ടും താഡനമതിനെന്നാകിലുമിഹ
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ

മല്ലന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ

Malayalam
മല്ലന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ പാർക്കിലെത്രയും
വല്ലവബാലന്മാർ ഞങ്ങൾ സംഗരത്തിന്നു
 
കല്ല്യരെന്നാലുമിന്നു തുല്യസമരം ചെയ്യുന്നു
കൊല്ലുവെൻ നിങ്ങളെ വന്നാൽ
 
കില്ലതിനില്ലതുമല്ലിഹ മല്ലക വല്ലാതേ ബഹു
ചൊല്ലാതെ നീ സല്ലാപേന ജയിക്കുമോ ചൊല്ലുക
 
രേ രേ ഹേ മല്ലന്മാരേ വൈകാതെ വന്നീടിൻ

രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ

Malayalam
ദന്താവളം യുധി നിഹത്യ രണപ്രചണ്ഡ-
മാകൃഷ്യ ദന്തയുഗളം ഖലു ഹസ്തിപാംശ്ച
ഭംഗ്യാ ഗതസ്സഹ ബലസ്സ തു രംഗദേശേ
തം പ്രോചുരുച്ചതരമച്യുതമേത്യ മല്ലഃ
 
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ
 
ഗോരസം കവർന്നുതിന്നും ഭീരുക്കളേ നിങ്ങളിന്നു
 
വീരന്മാരെപ്പോലെ വന്നു പോരിനെതീർത്തതു ചാരുതരം ബത
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ

 

കമലദള ലോചനേ മ്മ ജീവ നായികേ

Malayalam
ഇത്ഥം കൃത്വാ നരേന്ദ്രം വ്യവസിത ഹൃദയം യാതുധാനാധിനാഥ
സ്ഫായൽ ഗർവാപഹാരേ പ്രമുദിത ഹൃദയേ നിർഗതേ താപസേന്ദ്ര
ജിത്വാ ലോകാനശേഷാൻ നിജഭുജമഹസാ പംക്തികണ്ഠസ്സലങ്കാം
അധ്യാസീനഃ കദാചിത് പ്രണയകലഹിതാം പ്രാഹ മണ്ഡോദരീം താം
 
കമലദള ലോചനേ മ്മ ജീവ നായികേ
കിമപിനഹി കാരണം കലഹമതിനധുനാ
 
കരഭോരു നിന്നുടയ ചരണ തളിരാണ ഞാൻ
കരളിലറിയുന്നതില്ല ഒരുപിഴയൊരുനാളിൽ
 
തരുണാംഗി നീയൊഴിഞ്ഞു ഒരു തരുണിമാരിലും
പരിതോഷം ഇല്ല മമ പരിഭവമെന്തഹോ
 

മാനിനിമാർ മൗലീരത്നമേ

Malayalam
രാജൽ പല്ലവ പുഷ്പസാലകലിതാ വാസാദി മോദോല്ലസൽ 
കൂജൽ കോകില കോമളാരവമിളൽ  കേകീനിനാദാഞ്ചിതേ 
കാലേ കാമശരാതുരേ ദിതിസുതോ വീക്ഷൈകദാ വല്ലഭാം 
ബാലാം കാമകലാസു കൗശലവതീ മൂചേ  *കലാസ്ത്രാമിദം.
(*പാഠഭേദം  : കയാധൂമിദം)


പാര്‍വ്വണ ശശിവദനേ പാഥോജ ലോചനേ

Malayalam
ആനീതോത്ര പുരൈവ പാണ്ഡുജനുഷാ യാഗായ നാഗാഹ്വയാ-
ദാനന്ദേന വസന്‍ സുമൃഷ്ടമണിസൌധാഗ്രേ ബുധാഗ്രേസര:
പാടീരാഗമരുദ്ധുതാഗ്രവിലസജ്ജ്യോത്സ്നാര്‍ദ്രമാന്‍ സ്വര്‍ദ്രുമാ-
നാലോക്യാത്മവധൂമഭാഷത മഹാവീര്യോഥ ദുര്യോധനഃ

Pages