ചെമ്പ 5 മാത്ര

Malayalam

നൃപതിവര

Malayalam

നൃപതിവര ! ശൃണു വചനം നീതി ഗുണ വസതേ !
അലമലമിതിന്നു പുനരാധി കൊണ്ടയി വീര !
ചരണം 1
വലലനിതിനെത്രയും മതിയെന്നതറിക;
ബലശാലികളില്‍വെച്ചു ബഹുമാന്യനല്ലോ.
ചരണം 2
പണ്ടു ധര്‍മ്മസുതസവിധേ പാര്‍ക്കുന്ന കാലമിവന്‍
കുണ്ഠതയെന്നിയേ മല്ലകുലമനേകം ജയിച്ചോന്‍
കണ്ടിരിക്കുന്നിവനുടയ കരബലമഹോ ഞാന്‍

ചിത്രം വിചിത്രമീ

Malayalam
ചരണം 2:
ചിത്രം വിചിത്രമീ വൃത്താന്തമൊക്കവേ
പ്രീത്യാ ഗമിക്കുന്നു ഞാന്‍ 
ധൂര്‍ത്തന്‍ ശഠന്‍ കുമതി ദുര്യോധനന്‍ തന്റെ
ദുര്‍മ്മദമടക്കീടുവന്‍

(ഭവതു തവ മംഗളം.............)

ഭവതു തവ മംഗളം

Malayalam

സൌഹിത്യം വ്രജതി ജഗന്മയേ മുരാരൌ
ദുര്‍വാസാഃ സമജനി തൃപ്തിമാന്‍ സശിഷ്യഃ
സന്തുഷ്ടഃ ശമനസുതം സമെത്യ ഭൂയഃ
പ്രോവാച പ്രതിപദമാശിഷോ വിതന്വന്‍

പല്ലവി:
ഭവതു തവ മംഗളം ഭാരതമഹീപാല
ഭാസുരശിരോരത്നമെ

അനുപല്ലവി:
ഭാഗ്യാംബുധേ നിങ്കല്‍ വാസുദേവന്‍ തന്റെ
വാത്സല്യമുള്ളതെല്ലാം
ഭാവതദ്ദൃശാ കണ്ടു വിസ്മയം പൂണ്ടു ഞാന്‍
ഭൂയോപി ജീവ സുചിരം

ചരണം 1:
മന്ദാകിനീജലേ മദ്ധ്യന്ദിനോചിതം
മജ്ജനം ചെയ്തളവിലഹോ
മന്ദേതരം തൃപ്തി വന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കിന്നു
മന്നിലതിമാനുഷന്‍ നീ

ഭാഗധേയാംബുധേ

Malayalam
[ചൊല്ലെഴും ധർമ്മമതിനാലെ നൃപതേ
നല്ലതു ഭവിയ്ക്ക വഴിപോലെ നീയും
അല്ലൽ തേടായ്ക ഹൃദി കൃപണരെപ്പോലെ]
 

ചരണം 3:

ഭാഗധേയാംബുധേ നിന്നെ ഞാനും
ഭാഗവതപുംഗവം മന്യേ യാമി
ഭാഗീരഥീജലേ സ്നാതുമതിധന്യേ

കുന്തീസുത കുശലവാക്യം

Malayalam

ചരണം 1:
കുന്തീസുത കുശലവാക്യം ചൊല്‍ക
ചിന്തിക്കിലോ നൈവയോഗ്യം വനേ
സന്താപമെന്നിയേ കിന്തു തവ സൌഖ്യം

ചരണം 2:
പാത്രം ലഭിച്ചൊരുദന്തം കേട്ടു
വാഴ്ത്തുന്നു പലരും ഭവന്തം സുകൃത-
പാത്രമല്ലോ നീയുമോര്‍ക്കില്‍ നിതാന്തം

പൂരുകുലകലശാബ്ധി

Malayalam

നന്ദീശ്വരസ്സമുപഗത്യവിസംജ്ഞമേനം
പസ്പർശപാണിയുഗളേനനിജേനയാവൽ
സുപ്തപ്രബുദ്ധമിവതാവദുപസ്ഥിതന്തം
ആസ്ഥാതിരേകവനതംനിജഗാദപാർത്ഥം.

പല്ലവി:
പൂരുകുലകലശാബ്ധിപൂർണ്ണചന്ദ്രനൃപേന്ദ്ര
പോരുംവിഷാദമിനിപൊരുവതിനുപോകനാം

ചരണം 1:
സമകരഭുവിനിന്നുടയസാഹായ്യമൻപോടു
അമരസമ!ചെയ്‌വതിന്നഹമിവിടെവന്നു

അത്യത്ഭുതംതന്നെ

Malayalam

പല്ലവി:
അത്യത്ഭുതംതന്നെ മര്‍ത്ത്യനതിദുര്‍ബ്ബലന്‍
ദൈത്യരെ ഹനിച്ചതോര്‍ത്താല്‍

ചരണം1:
അദ്യൈവ ഞാന്‍ ചെന്നു മായാബലേന തം
സദ്യോ ഹനിച്ചീടുന്നേന്‍
ദൈന്യം വെടിഞ്ഞു വൈകാതെ പുറപ്പെടുക
സൈന്യങ്ങളൊക്കെയധുനാ

അംബുധിതുല്യ

Malayalam

അംബുധിതുല്യമായീടുമോപല്വലം?
ജംബുകംസ്തംബേരമത്തോടുതുല്യമോ?
പൊൻമലസർഷപമെന്നതുപോലെയാം
നമ്മിലുള്ളന്തരംനന്മയിലോർക്കെടോ

ഇത്തരമോരോതരം

Malayalam

ഇത്തരമോരോതരംവാക്കുചൊന്നതി-
നുത്തരമെന്നുടെസായകംചൊല്ലിടും
ദുസ്തരമാകുന്നദൈത്യസൈന്യാർണ്ണവം
നിസ്തരിപ്പാനഹംനൽത്തറിക്കൊത്തിടും

Pages