മുറിയടന്ത - ദ്രുതകാലം

Malayalam

വീരനെങ്കിലമർചെയ്‌വതിനിടയിൽ

Malayalam

ചരണം 6:
വീരനെങ്കിലമർചെയ്‌വതിനിടയിൽ
വചനകൗശലമെന്തിനായിന്നുതേ
വീരവാദംപറഞ്ഞീടുകകൊണ്ടയി
വിജയമമ്പൊടുവരികയില്ലിഹന്നൂനം

ദാനവാടവി

Malayalam

ചരണം 5:
ദാനവാടവിദഹിപ്പതിന്നുദവ-
ദഹനസന്നിഭനഹമവേഹിദുരാത്മൻ
മാനങ്കൊണ്ടുസമരത്തിൽനിന്നെപ്പൊലെ
മായകൊണ്ടുമറഞ്ഞുപോകയുമില്ല

സംഗരത്തിനായ്

Malayalam

ചരണം 4:
സംഗരത്തിനായ്‌വന്നനീയുമിന്നു
സായകങ്ങള്‍തടുക്കസമ്പ്രതിമേ
തുംഗവീരകുരുപുംഗവാശുതവ
ശമനമന്ദിരഗമനമിന്നുഭവിക്കും

മായകൊണ്ടു

Malayalam

ചരണം 3:
മായകൊണ്ടുമറഞ്ഞെന്നെമോഹിപ്പിച്ച-
തുചിതമല്ലിതുദിജിതപുംഗവതേ
ന്യായമാകുന്നതുമിങ്ങുനിന്നുതന്നെ
സമരമമ്പൊടുചെയ്കനാംവിരവോടെ

കണ്ടുകൊൾകമമ

Malayalam

ഹതാനഥാകർണ്ണ്യഭടാൻസ്വകീയ‍ാൻ
ധൃതായുധോസാവപികാലകേയഃ
രണായസദ്യോഭിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാഭിധധേസചൈവം

(( ഈ ശ്ളോകത്തിന്‌  പാഠഭേദം:

ഹതനാഥാകർണ്യഭടാൻസ്വകീയാൻ
ധൃതായുധസ്താവഭികാലകേയഃ
രണായസദ്യോനിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാനിജഗാദചൈവം ))

പല്ലവി:
കണ്ടുകൊൾകമമബാഹുപരാക്രമം
മണ്ടിടൊല്ലപോരിൽനീ

ചരണം 1:
മാനുഷാധമമറന്നുപോയിതോനീ
മുന്നമെന്നൊടുതോറ്റതാജിതന്നിൽ
മാനഹാനിയല്ലയോവാനരത്തെയി-
ന്നാശ്രയിച്ചതുനിശ്ചയംവലുതേ

ഘോരതാഡനങ്ങൾകൊണ്ടു

Malayalam

[[ ഘോരതാഡനങ്ങള്‍കൊണ്ടു ചോരനായ നീയുമിന്നു
ചോര വമിച്ചു കാലന്റെ ചാരവെ ചെന്നീടുമല്ലോ
 
ഭീരുതയില്ലനിന്റെ ആരവംകൊണ്ടെനിക്കേതും
ഫേരവനാദങ്ങള്‍ കേട്ടാല്‍ പേടിയുണ്ടോ കേസരിക്കു ]]
 

ഭൂസുരന്മാരുടെ കാമം

Malayalam

[[ ഭൂസുരന്മാരുടെ കാമം പൂരിപ്പതിനിന്നു കല്പ-
ഭൂരുഹതുല്യന്മാരായി ഭൂരികീര്‍ത്തിയുള്ളോര്‍ നിങ്ങള്‍
 
 
ഇതീദമുക്ത്വാ സഹതൈര്‍വ്വനേചരന്‍
പ്രതീക്ഷ്യ കാലാഗമനം കദാചന
തതസ്തദാ ഖേടഗതേ ബകാന്തകേ
സ താനുപാദായ യയൌ വനാദ്വനം ]]

Pages