മുറിയടന്ത - ദ്രുതകാലം

Malayalam

നീച കീചക രേ നരാധമ നീച

Malayalam
ധരാധരാധിപാകൃതിര്‍ഘനാഘനൌഘഗര്‍ജ്ജിത-
സ്തദാ നിദാഘദീധീതിപ്രചോദിതോ മദോത്ക്കട:
പൃഥാവധൂപരോധിനം രണോത്ഭടസ്സ കീചകം
ക്രുധാ സമേത്യ സത്വരം രുരോധ കോപിരാക്ഷസ:‍

രുദ്രവല്ലഭ സതിയയച്ചൊരു

Malayalam

ചരണം 1
രുദ്രവല്ലഭ സതിയയച്ചൊരു ഭദ്രകാളിയതായ ഞാന്‍
വിദ്രുതം തവ രക്തധാര കുടിച്ചിടാതെയടങ്ങുമോ?
ചരണം 2
സതിയൊടവമതി പലതുമിങ്ങു പറഞ്ഞതുംചില കുമതികള്‍
സദസി കേട്ടു രസിച്ചതും ബത സാധു ശിവശിവ നന്നഹോ.
 

ദക്ഷഭുജബലമക്ഷതം

Malayalam

ചരണം 1

ദക്ഷഭുജബലമക്ഷതം ഗ്രഹിയാതെവന്നിതു ചെയ്കിലോ
ഇക്ഷണം ബഹുപക്ഷികള്‍ക്കിഹ ഭക്ഷ്യമായ്‌വരുമറിക നീ
ചരണം 2
ചുടലയതില്‍ നടമാടി നീളെ നടന്നിടുന്ന കപാലിയാം
കുടിലനധ്വരഭാഗമിന്നു കൊടുക്കയില്ലിഹ നിര്‍ണ്ണയം.

അന്തകാന്തകവൈഭവം

Malayalam

സഹസ്രമൂര്‍ദ്ധാ ദ്വിസഹസ്രബാഹു:
സ വീരഭദ്രസ്സഹ ഭദ്രകാള്യാ
തദാത്വസൃഷ്ടൈര്‍വിവിധൈര്‍ഗണൌഘൈ:
സമാവൃതോ ദക്ഷപുരിം രുരോധ

ചരണം1:
അന്തകാന്തകവൈഭവം ഹൃദി ചിന്തിയാതെമദാന്ധനായ്
ഹന്ത നിന്ദിതസപ്തതന്തുവിധം തുടര്‍ന്നവനാരെടാ?
ചരണം2:
നിടിലനയനനു വിഹിതമിഹ മഖഭാഗമിന്നു തരായ്കിലോ
കുടില നിന്നുടെ മഖമൊടുടലപി വടിവൊടിഹപൊടിയാക്കുവന്‍ .

യാഗശാലയില്‍ നിന്നു പോക

Malayalam

യജ്ഞാലോകനകൌതുകാല്‍ സ്വയമനാദൃത്യൈവ പത്യുര്‍ഗ്ഗിരം
പ്രസ്ഥായ പ്രമഥൈസ്സമം നിജപുരീമഭ്യാഗതാം താം സതീം
ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടസുരാംഗനാഭിരഭിതോ ജുഷ്ടാം സ ദക്ഷോധികം
രുഷ്ടോ ഘൂര്‍ണ്ണിത ദൃഷ്‌ടി നിഷ്‌ഠുരതരം വ്യാചഷ്ട ദുഷ്ടാശയ:

പല്ലവി
യാഗശാലയില്‍ നിന്നു പോക ജവാല്‍
ഭൂതേശദയിതേ !
യാഗശാലയില്‍ നിന്നു പോക ജവാല്‍ .
അനുപല്ലവി
ആഗമിപ്പതിനാരു ചൊന്നതു
ഹന്ത, നിന്നൊടു കുടില ശീലേ !
ചരണം 1
പ്രീതി നിന്നിലെനിക്കു നഹി, ഗത-
നീതിയാം തവ പതിയിയില്‍ നിന്നൊരു
ഭീതി തെല്ലുമതില്ല നിന്നുടെ
താതനും ഞാനല്ല സമ്പ്രതി.
 

കുടിലമാനസനാകും

Malayalam

കുടിലമാനസനാകും നിടിലലോചനന്‍ സന്ധ്യാ-
നടനാകുമാവനേറ്റം പടുതയുണ്ടറിവന്‍ ഞാന്‍ .
കടുക്കും കോപമെന്നുള്ളില്‍ കിടക്ക കൊണ്ടധുനാധൂര്‍ -
ജ്ജടിക്കു യജ്ഞഭാഗം ഞാന്‍ കൊടുക്കയില്ല നിര്‍ണ്ണയം
പല്ലവി.
ഗുണദോഷമാരുമിതിനിന്നു പറയേണ്ട
കുതുകമില്ലമേ കേള്‍പ്പാനും.

മംഗള മൂര്‍ത്തിയായുള്ള

Malayalam

ചരണം 1
മംഗലമൂര്‍ത്തിയായുള്ള മഹേശനെ മാനിച്ചു കൊള്‍ക നല്ലൂ.
ഗംഗാധരന്‍റെ മഹത്വമറിയാതെ
ഗര്‍ഹണം ചെയ്യുന്നതര്‍ഹതയല്ലഹോ!
ചരണം 2
അന്തകന്‍റെ ചിത്താഹന്ത  കളഞ്ഞതും
ദന്തിവരാസുര കൃന്തനം ചെയ്തതും
അന്തരംഗം തന്നില്‍ചിന്തിച്ചു കാണ്കില്‍ പു-
രാന്തക വൈഭവ മെന്തിഹ ചൊല്ലേണ്ടു!
ചരണം 3
സന്തതമീശ്വരന്‍ ശാന്തനെന്നാകിലും
ഹന്ത ! കോപിച്ചാല്‍ കല്പാന്താനലന്‍ പോലെ.
സന്തോഷിച്ചാലീശന്‍ സന്താനശാഖിപോല്‍
എന്തെങ്കിലും ഭക്ത ചിന്തിതം നല്‍കിടും.

രാക്ഷസ രാജ ദശാസ്യ

Malayalam

ചരണം3:
രാക്ഷസരാജ ദശാസ്യ രിപുകുല-
രൂക്ഷമതേ സുമതേ ഇന്നു
സാക്ഷാല്‍ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാന്‍
പത്മാക്ഷനേകനവ്യയന്‍

ചരണം4:
ഭകതപ്രിയന്‍ തങ്കല്‍ നിശ്ചലമായൊരു
ഭക്തിയുണ്ടാകേണമേ എന്ന-
ര്‍ത്ഥിക്കയാലതു സിദ്ധിച്ചതും മമ
നക്തഞ്ചരാധിപതേ ജയ ജയ

Pages