മുറിയടന്ത - ദ്രുതകാലം

Malayalam

ഉഗ്ര പരാക്രമാനായ്‌

Malayalam

ചരണം1:
ഉഗ്രപരാക്രമനായ്മേവീടുമെ-
ന്നഗ്രജാ കേള്‍ക്ക ഭവാന്‍ എനി-
ക്കാഗ്രഹമേറെയുണ്ടാകകൊണ്ടിന്നിപ്പോള്‍
വ്യഗ്രമായ്‌വന്നുകാര്യം

ചരണം2:
നിര്‍ദ്ദേവത്വം വേണമെന്നു നിനച്ചുഞാ-
നര്‍ത്ഥിക്ക കാരണമായതു
നിദ്രാവത്വമല്ലോ വന്നു സിദ്ധിച്ചതും
നക്തഞ്ചരാധിപതേ ജയജയ

ദ്വിജവര മൌലേ

Malayalam

 

ശ്ലോകം
മാതൃവാക്യമുപകര്‍ണ്ണ്യ സ മാനീ
ഭൂസുരേന്ദ്രമിദമേത്യ ബഭാഷേ
അന്ധസാ ജഠരവഹ്നിമരാതിം
മുഷ്ടിനാ ശമനമാശു നിനീഷു:

പദം

പല്ലവി:
 
ദ്വിജവരമൌലേ മമ നിശമയ വാചം
 
അനുപല്ലവി:
 
രജനിചരനു ബലി രഭസേന കൊണ്ടുപോവാന്‍
നിജമാതൃനിയോഗേന നിയതമിവിടെ വന്നു

ചരണം 
കാണിയുമെന്നെ കാലം കളയാതയയ്ക്ക
പ്രാണബലമുള്ളൊരു കൌണപവരന്‍തന്റെ
ഊണിനുള്ള കോപ്പുകള്‍ വേണമൂനമെന്നിയെ
 

നില്‍ക്ക നില്‍ക്ക

Malayalam

നില്‍ക്ക നില്‍ക്ക നിശാചര മൂര്‍ഖ മുന്നിലരക്ഷണം
പോക്കുവന്‍ ജീവിതം തവ വാക്കു ചൊന്നതുമിന്നു മതി മതി

പല്ലവി
വരിക പോരിനു വൈകിടാതെ നീ രാക്ഷസാധമ

പോക പോക വിരഞ്ഞു

Malayalam

അനയോരിതി വാദിനോര്‍വ്വനാന്തേ
അനയോമൂര്‍ത്ത ഇവേത്യ രാക്ഷസേന്ദ്ര:
അനുജാമപി ഭര്‍ത്സയന്നവാദീ-
ന്മനുജാനാമധിപം മരുത്തനൂജം

പല്ലവി:
പോകപോക വിരഞ്ഞു നീചേ നീമുന്നില്‍നിന്നാശു

അനുപല്ലവി:
ആമിഷത്തിലഭിലാഷമുള്ള നീ മാനുഷന്മാരെ
കാമിനി കാമിക്കയാലെ കാലമിത്ര വൈകി നൂനം
 
ത്രിപുട (ഭീമനോട്:)
ആശരനാരിയാമിവളെ ആഗ്രഹിച്ചീടുക വേണ്ട
ആശു നാകനാരിമാരിലാശ വെച്ചീടുക മേലില്‍
 
പല്ലവി:
വരിക പോരിനു വൈകിടാതെ നീ മാനുഷാധമ

Pages