മുറിയടന്ത - ദ്രുതകാലം

Malayalam

പാർത്ഥ മമ സഖേ

Malayalam

 

പാർത്ഥ മമ സഖേ കോപിക്കരുതേ നീ
കിമർത്ഥം മരിക്കുന്നു നീ
നിന്റെ ചിത്തേ നിരൂപിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും
ഹസ്തേവരുത്തുവൻ ഞാൻ
 
കുണ്ഠത വേണ്ട കുമാരന്മാരൊക്കെയും
ഉണ്ടതി പുണ്യവാന്മാർ ഒരു-
കുണ്ഠത കൂടാത്ത ദിക്കിലിരിക്കുന്നു
കൊണ്ടുപോരാമവരെ ക്ഷണാൽ

മാകുരുസാഹസം

Malayalam
 
മാകുരു സാഹസം മാകുരു സാഹസം
മാധവൻ ഞാനില്ലയോ
നിനക്കാകുലമില്ലൊരു കാര്യത്തിനും എന്നു
ലോകപ്രസിദ്ധമല്ലോ
 
മുന്നം ഞാൻ ചെയ്ത സഹായങ്ങളൊക്കെയും
ധന്യാ മറന്നിതോ നീ പിന്നെ
എന്നെയും കൂടെ മറപ്പതിനേഷ ഞാൻ
എന്തോന്നു ചെയ്തു സഖേ!  
 

തീക്കുണ്ഡം വിപുലം കഴിച്ചു

Malayalam

തീക്കുണ്ഡം വിപുലം കുഴിച്ചു വിശിഖൈരഗ്നിം ജ്വലിപ്പിച്ചുടൻ
ശീഘ്രം പാണ്ഡുസുതൻ കുതിച്ചു ധനുഷാ ചാടുംവിധൗ വഹ്നിയിൽ
വായ്ക്കുന്നോരു കൃപാതരംഗിത മനാസ്സംപ്രാപ്യ നന്ദാത്മജൻ
തൃക്കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചുനിർത്തി വിജയം വാക്യന്തമാഖ്യാതവാൻ

ഭഗവൻ പാകാരാതേ

Malayalam

 

കാർത്താന്തീം താമാത്തചിന്തോഥ വാണീം
ശ്രുത്വാ ഗത്വാ വേഗതോ നാകലോകം!
തത്രാസീനം ദേവരാജം സഭായാം
നത്വാ പാർത്ഥസ്സാദരം വാചമൂചേ!

പദം:

ഭഗവൻ പാകാരാതേ തവപാദയുഗളം വന്ദേ
വിഗതസംശയംവൃഷ്ണിപുരിയിൽ നിന്നു നീതരാം
മഹിതവിപ്രബാലരെ തരിക മേ തരസൈവ

മൂഢ! അതിപ്രൗഢമാം

Malayalam
ഈറ്റില്ലത്തിനകത്തുനിന്നുടനെഴും രോദാകുലാം ഭാരതീം
ഏറ്റം ദുഃഖമൊടു നിശമ്യ സഹസാ മൂർച്ഛിച്ചു വീണൂ ദ്വിജൻ !
കാറ്റേശും ദഹനാഭ പൂണ്ടു സഹസാ കോപാന്ധനായിട്ടവൻ
ചുറ്റം ഹന്ത വെടിഞ്ഞു നിഷ്ഠുരമധിക്ഷേപിച്ചു ശക്രാത്മജം!!
 
പദം:
 
മൂഢ! അതിപ്രൗഢമാം നിന്നുടെ പാടവം കുത്ര ഗതം?
രൂഢാധികമോടിയെഴും ശരകൂടംകൊണ്ടെന്തു ഫലം ജളപ്രഭോ (മൂഢ)
 
വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നം വേണ്ടുംപ്രകാരത്തിൽ
പാണ്ഡവ! നിന്നൊടു ഞാൻ ഇതു
വേണ്ടാ ദുർമ്മോഹം തുടങ്ങേണ്ടാ നീയെന്നു

കല്യാണാലയേ

Malayalam

കല്യാണാലയേ! ചെറ്റും അല്ലൽകരുതീടായ്ക
മല്ലാക്ഷി! പീഢിപ്പിയ്ക്കൊല്ല നീ എന്നെയും
വില്ലാളി വിജയനെ വിരവിൽ വരുത്തുവാനായ്‌
വല്ലഭേ! ഗമിക്കുന്നേൻ വരുവൻ വൈകാതെ ഞാൻ
കലയ ധൈര്യം ഓമലേ! കമനീയശീലേ!

ഹന്ത കാന്ത കൃതാന്തപുരന്തന്നില്‍

Malayalam

ശ്രാവം ശ്രാവം തദാനീം പ്രിയനിധനമഥ ക്രോധസംഘൂര്‍ണ്ണിതാഭ്യാം
ചക്ഷുര്‍ഭ്യാമുദ്വമന്തീ സ്മരഹരനിടിലോല്‍ഭ്രാന്തബര്‍ഹിശ്ശിഖാഭാം
ഭ്രാമ്യജ്ജ്യോതിഷ്കണാളിം ഘടനഝടഝടാദംഷ്ട്രികാ സിംഹികേതി
പ്രഖ്യാതാസഹ്യ രൂക്ഷാക്ഷരകഥനപരാ രാക്ഷസീ പ്രോത്ഥിതാഭൂല്‍

പല്ലവി:
ഹന്ത കാന്ത കൃതാന്തപുരന്തന്നില്‍
ബന്ധുരാംഗ വെടിഞ്ഞു മാം പോയിതോ

അനുപല്ലവി:
എന്തിനിന്നു സന്താപനിമഗ്നയായ്
കാന്താരത്തില്‍ വസിക്കുന്നു ഞാനയ്യോ

മാധവ ജയശൌരേ മഹാത്മന്‍

Malayalam

താവദ്വൈകുണ്ഠവാമേതര കരപരിഘ പ്രൌഢഭൂഷായമാണം
ദൃപ്യദ്ദൈത്യേന്ദ്രകണ്ഠക്ഷരദസൃഗനുലിപ്താംഗ പിംഗീകൃതാശം
കല്പാന്താനല്പദീപ്തി പ്രചുരപരിണമല്‍ കോടിസൂര്യപ്രകാശം
ചക്രാഖ്യം ധാമ ചക്രായുധസവിധമുപേത്യാശു തുഷ്ടാവ ശൌരീം

പല്ലവി:
മാധവ ജയശൌരേ മഹാത്മന്‍
മാധവ ജയശൌരെ

ചരണം 1:
മാധവ മുരഹര മകരാകൃതിധര
മന്ദരോദ്ധാരചതുര മഹീധര
മഹിതസൂകരാവതാര
മാന്യതര ഘോരനരമൃഗ ചാരു
വടുവര ശൂരഭൃഗുസുത സൂരകുലനൃപഹീര
കരധൃതസീര യദുവീര കല്ക്കി സുശരീരാ

കഷ്ടമഹോ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രന്മാര്‍

Malayalam

അഥ കേതുരരാതി വിപത് പിശുനോ
മുഖതോസ്യ വിഭോര്‍ദ്രുകുടീച്ഛലതഃ
വചസാം ച സമുദ്ഗമ ആവിരഭൂത്
സഹസാ സഹ സാത്യകിനാ ചലതാ

പല്ലവി:
കഷ്ടമഹോ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രന്മാര്‍ ചെയ്തൊരു
ദുഷ്ടത കേട്ടാലിതൊട്ടും സഹിക്കുമോ

ചരണം 1:
ദൃഷ്ടനാകുംധൃതരാഷ്ട്രസുതന്‍ വന്നു
പുഷ്ടരുഷാ നിശികെട്ടിയതും വിഷ-
ദുഷ്ടമാകുമന്നമൂട്ടിയതും പല
നിഷ്ടുരങ്ങളവന്‍ കാട്ടിയതും അതി

ചരണം 2:
പറ്റലരിലൊരു കുറ്റമില്ല അതി-
നുറ്റവരില്‍ നാണം ചെറ്റുമില്ല എങ്കി-
ലറ്റമില്ലാതൊരു കുറ്റമെങ്കല്‍ തന്നെ
മുറ്റുമഹോ ബത പറ്റുമോര്‍ത്താലതി

Pages