ഇന്ദ്രൻ

ദേവേന്ദ്രൻ

Malayalam

രാവണനായ നിശാചരപാപൻ

Malayalam
രാവണനായ നിശാചരപാപൻ‍ തവ വരത്താൽ‍ മത്തനായി
ദേവകളെയുമെല്ലാംബാധിപ്പിച്ചീടുന്നു
കേവലമൊരൊഴിവുമില്ല നിനച്ചാൽ‍ പാഹി സാരസസംഭവദേവ !
പൃഥ്വീദേവരെയെല്ലാം കൊന്നുതിന്നീടുന്നു വൃദ്ധതാപസരെയുമെല്ലാം
മർത്യജാതികളെയും ബാധിപ്പിച്ചീടുന്നു
അത്തൽ‍ പൊരുതു കഷ്ടം ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം
 
സൂര്യചന്ദ്രർക്കു സ്വൈര്യം സഞ്ചരിച്ചുകൂട ആര്യമാരുതനുമവ്വണ്ണം
ധരണിയുമതിയായി പീഡിച്ചീടുന്നല്ലോ
പരവശനായി ശേഷന്‍ താനും ഭാരതത്താൽ

വിജയ സുമതേ കേൾ

Malayalam
കന്യപ്രദാനസമയം വിധിനാ  സ കൃത്വാ
ധന്യേന ശൂരതനയേന സുരാധിരാജഃ
സംന്യാസിവേഷമവലാംബ്യ പുരേ നിഷണ്ണം
വാചം ജഗാദ നിജപുത്രമമേയവീര്യം
 
വിജയ സുമതേ  കേൾ  സംന്യാസി വേഷം
സുന്ദരമിദം സന്ദേഹമില്ല
 
ആരിതുമുന്നം പാരിലെങ്ങാനും
വേളിക്കീവേഷം പൂണ്ടിട്ടുണ്ടോ  ചൊൽ
 
എന്നാൽ വൈകാതെ  വൈവാഹസ്നാനം
ചെയ്‌വതിനായി  പോയാലും വീര!

 

യാദവശിഖാമണേ

Malayalam
യാദവശിഖാമണേ!  മായയാൽ ഞങ്ങളെ
മോഹാംബുധാവജിത, താഴ്ത്തുന്നിതല്ലോ
 
ദേവകീതനൂജയാം ദേവ തവ സോദരിയെ
സാദരം മമ താനയനർജ്ജുനനു  നൽകഹോ
 
കിം ഭോ സുഖം സുമുഖാ കിം ഭോ സുഖം
ലോകേശ സുമതേ ലോകേശ സുമതേ

മാനേലും മിഴിയാളേ മനോരമേ

Malayalam
തസ്മിൻ കാലേ യാദവരപുരേ സന്നിഷണ്ണേന തേന
ഭദ്രാവാപ്തിസ്മരപരവശേനാഗതേന  സ്മൃതോസൗ
പാർത്ഥേനേന്ദ്രഃ കപടയതിനാ  വിസ്മിതഃ പ്രേയസീം  സ്വാ-
മിന്ദ്രാണീം  താം  രഹസി വിഹാസൻ  വാചമേവം ബഭാഷേ
 
മാനേലും  മിഴിയാളേ! മനോരമേ!
ബാലേ! എൻ  മൊഴി കേൾ  നീ
 
കെട്ടാൽ  കൗതുകമേറ്റം  ഉളവാകും വൃത്തം
കേൾക്ക നീ പാണ്ഡുസുതന്റെ 
കൃഷ്ണസഹോദരിയാകും സുഭദ്രയിൽ
തൃഷ്ണ കൊണ്ടു വിവശത പൂണ്ടു

മതിമതി നീ ചൊന്ന

Malayalam
മതിമതി നീ ചൊന്ന വചനമിതഖിലവും
മതിമാന്മാർ കേൾക്കുമ്പോൾ മതിയായീടാ
കൊതിയെച്ചൊല്ലീടുന്നൊരതിമോഹം നിനക്കിപ്പോൾ
മതിയും കൊതിയും കെട്ടു മതിയായീടും
 
 
 
ഹത്വാ മാലിനമാഹവേ സഹ ബലൈശ്ചക്രേണ വിക്രാന്തിമാൻ
കൃത്വാസൗ ത്രിജഗത്‌സുഖം നിജപദം ശ്രീശാർങ്ഗധന്വാ യയൗ
ഹിത്വാ തേപി ച മാല്യവത്‌പ്രഭൃതയോ ലങ്കാം ച ശങ്കാവതീം
തദ്‌ഭീത്യാ ഖലു ശിഷ്ടരാക്ഷസഗണൈഃ പാതാളമേത്യാവസൻ

യജനഭോജികളിലതിശയമുള്ളോരു

Malayalam
യജനഭോജികളിലതിശയമുള്ളോരു
കുശലനെന്നതെന്നെ അറിഞ്ഞീടേണം
നിശിതമായീടുമെന്നശനിതനിക്കിന്നോ-
രശനമായ്‌വന്നീടുമറിക നിങ്ങൾ
 

സാഹസമോടമർചെയ്‌വതിനായേഹി

Malayalam
നിശ്വാസോഗ്രാട്ടഹാസൈസ്ത്രിദശകുലപതിഃ കമ്പിതാശാന്തരോഭൂത്
സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്താത്തവൃത്തിസ്തദനു ദനുസുതം സംഗരായാഹ്വയന്തം
നിശ്ശേഷാസ്ത്രാണി ധൃത്വാ കുലിശഭൃദധികം സ്പർദ്ധാമാനോ നിതാന്തം
പ്രാഹൈനം മാല്യവന്തം ഗിരമഭിപതിതം രാക്ഷസേന്ദ്രം രണായ
 
 
സാഹസമോടമർചെയ്‌വതിനായേഹി നരാശപതേ!
സഹിച്ചീടുന്നില്ലുള്ളം ദഹിച്ചീടുന്നു ഭവാൻ
വഹിച്ചീടുന്ന കർമ്മം നിനച്ചീടുമ്പോൾ;
മരിച്ചീടും നീ പോരിൽ, തിളച്ചീടും ചോരയിൽ
കുളിച്ചീടും കൂളികൾ ധരിച്ചീടേണം
 

 

അംബുജാക്ഷ തേ നമോസ്തു

Malayalam
നിശ്ചിത്യേതി മഹേന്ദ്രമുഖ്യദിവിഷന്നാനാമുനീന്ദ്രാസ്തദാ
സച്ചിദ്രൂപമുപേത്യ ശങ്കരമഥ പ്രസ്ഥാപ്യദുഗ്ദ്ധാംബുധിം
പശ്ചാത് പ്രാപ്യ പദാംബുജേ നിപതിതാ വിശ്വംഭരസ്യ പ്രഭോ-
രർച്ചിഷ്മന്തം അനന്തമന്തികഗതാസ്തം വാചമിത്യൂചിരേ
 
 
അംബുജാക്ഷ ! തേ നമോസ്തു ചിന്മയാകൃതേ!
നിർമ്മലം തവാംഘ്രിപങ്കജം ഭജാമഹേ
ലോകവാർത്തകൾ ഭവാനറിഞ്ഞിരിക്കവേ
ലോകനാഥ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലീടുന്നു സാമ്പ്രതം
രാക്ഷസർക്കധീനമായി ജഗത്‌ത്രയം വിഭോ!
രക്ഷയോടു വേർപിരിഞ്ഞതായി ധർമ്മവും

രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ

Malayalam
രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ നമ്മെ
രക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മീപതിയൊഴിഞ്ഞില്ലാരും
ഇക്ഷണം പോക നാം പത്മാക്ഷനെക്കാണ്മാൻ
അക്ഷീണപുണ്യഗുണാലയന്മാരേ
(പോക നാം ക്ഷീരാബ്ധിസന്നിധൗ)

Pages