ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

അയ്യയ്യോ ജനകതനയേ കനകമൃഗമായിവന്നു

Malayalam
ഏവം പറഞ്ഞുവിരവോടഥ രാമചന്ദ്രൻ
ചാപം കുലച്ചു നടകൊണ്ടു മൃഗം പിടിപ്പാൻ
താവൽപ്പരം രഘുവരൻ ഛലമേവ മത്വാ
ബാണം മുമോച വിലലാപ സ താടകേയഃ
 
അയ്യയ്യോ ജനകതനയേ
കനകമൃഗമായിവന്നു കൌണപന്‍ കാടതില്‍
ഘനബലതരക്ഷുവായ് കൊന്നീടുന്നിതയ്യോ
 
അനുജ മമ ലക്ഷ്മണ എന്നെ വെടിയുന്നിതോ
ജാനകി മല്‍‌പ്രിയേ നീയും വെടിഞ്ഞിതോ

കാന്തേ പുലോമതനയേ

Malayalam
മന്ദാരാദികപുഷ്പസൗരഭജൂഷാ മന്ദാകിനീസംഗിനാ
മന്ദമ്മന്ദമുപാഗതേന മരുതാ സംവീജ്യമാനാന്തരേ
സാന്ദ്രാനന്ദമഥൈകദാ മണിമയേ ഹർമ്മ്യേതിരമ്യേ വസ-
ന്നിന്ദ്രാണീമരവിന്ദസുന്ദരമുഖീമിന്ദ്രോ ബഭാഷേ ഗിരം
 
 
കാന്തേ! പുലോമതനയേ ബന്ധുരാകൃതേ
കാന്തിസന്തതിനിലയേ!
കാന്തനാമെൻ വാക്യം പൂന്തേന്വാണി കേട്ടാലും
മന്ധരമദസിന്ധുരഗമനേ!
 
ചെന്താർശരനിഹ വന്നു പാരം അന്തരംഗം തന്നിലിന്നു
ഹന്ത ശരം തൂകീടുന്നു പാരം സന്താപം മേ വളരുന്നു

ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ

Malayalam
ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ
ഗോവിന്ദ മുക്തിം ദേഹി

ഏവം പറഞ്ഞു ഭഗവാനൊടു ചേർന്നു ബാലീ
താവൽ ശരം പരിഹരിച്ചു തതസ്തദീയം
കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വിധിനാ കപിഭിസ്തദാനീം
സന്മാനസൻ രവിസുതൻ പുരമേത്യവാണൂ

 

ബാലിവധം സമാപ്തം

ബാധിതസ്യസായകേന ശ്രീരാമചന്ദ്ര

Malayalam

താരയാം വാനരസ്ത്രീ ഏവമങ്ങേകുമപ്പോൾ
ഘോരമാം സായകത്താൽ ദീനനായ് ബാലിതാനും
ചാരുവാം വില്ലുമായിമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാമം
വീരനാമിന്ദ്രസൂനു ചൊല്ലിനാന്മോദമോടെ

 

(രാമനോട്)
ബാധിതസ്യസായകേന ശ്രീരാമചന്ദ്ര
അയി മമ മൊഴി കേള്‍ക്ക

 

കൊല്ലുവതിനര്‍ഹനായോരെന്നെയിവിടെ
കല്യ നീ കൊന്നതുചിതം ശ്രീരാമചന്ദ്രാ

 

അംഗദനും താരതാനും നിരാരാധരരായി
നിന്‍ കരുണതന്നെ വേണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര

ഭരതലക്ഷ്മണരെപ്പോലെ കണ്ടുകൊള്ളണം
സുഗ്രീവമംഗദം കപിം

ഹാ ഹാ നാഥ നായക

Malayalam
ശ്രീരാമനേവമരുൾചെയ്തതു കേട്ടനേരം
നാരായണം നയനഗോചരമാശു ദൃഷ്ട്വാ
പാരം തെളിഞ്ഞു ഹൃദയം സബഭൂവബാലി
താരാതതോ നിജപതിം സമുപേത്യ ചൊന്നാൾ
 
ഹാ ഹാ നാഥ നായക
 
സദ്ഗുണ സ്വര്‍ഗ്ഗം മോഹിച്ചു
കിഷ്കിന്ധയെ ഉപേക്ഷിച്ചിതോ 
 
മുന്നം ഞാനരുളുന്നാളിൽ ഇന്നെന്തേവമുരയ്ക്കാത്തു
തുഗംവീര മുന്നിൽ നിൽക്കും അംഗദനെ കണ്ടായോ നീ
 
(രാമനോട്)
ത്വത്ഭാര്യാ വിയോഗത്താല്‍
മല്‍ഭര്‍ത്താരം കൊന്നല്ലൊ നീ
 
എന്നാലിവനോടുകൂടി

ശാഖാമൃഗപുംഗവ മാ കുരുശോകത്തെ

Malayalam
ശാഖാമൃഗപുംഗവ മാ കുരുശോകത്തെ
സാകേതമഹീപാലന്‍ ഭരതന്‍ മഹാത്മന്‍
 
സകലദിക്കുകളിലും നരപതിതതികളെ
സുമുഖനയച്ചവരില്‍ രാമനഹമേകന്‍
 
ധര്‍മ്മരക്ഷണംചെയ്തു അധര്‍മ്മമൊതുക്കുവാനും
നിര്‍മ്മലനരുളി അയച്ചതുമസ്മാന്‍
 
പുത്രരും അനുജരും തുല്യമല്ലൊ ആകുന്നു
പുത്രഭാര്യയെ ഭവാന്‍ അപഹരിച്ചല്ലൊ
 
വൃത്രവൈരിനന്ദന ഏവംചെയ്തതിനാലെ
വദ്ധ്യനാക്കി കപിരാജ നിന്നെ ഞാനെന്നറിക.

രാഘവ നരപതേ ശൃണു മമ വചനം

Malayalam
അന്യോന്യം തുല്യവീര്യൗ സുരവരതനയൗ ഘോരമായ് ചെയ്തു യുദ്ധം
അന്നേരം സൂര്യസൂനു രണമതിലധികം ദീനനായ് നോക്കി രാമം
ധന്യോസൗ രാജരത്നം കപിവരഹൃദയേ താഡയാമാസ ബാണം
നന്നായേറ്റിന്ദ്രസൂനു വിരവൊടു നിഹതൻ ചൊല്ലിന്നാൻ രാമമേവം
രാഘവ നരപതേ ശൃണു മമ വചനം
 
എന്നെ നേരിട്ടു കൊല്ലുവാന്‍ പണിയായി
നാന്നായൊളിച്ചു ചതി ചെയ്തതു ചേരാ
 
നേരിട്ടു നിന്നു മമ പോർ ചെയ്തുവെങ്കിലോ
വീര ഇതിന്നു മുമ്പിൽ കൊല്ലുമല്ലോ ഞാൻ
 
നല്ലോർ ദശരഥനു സൂനുവായ് വന്നു ഭവാൻ

രംഗം 21 ബാലിയ്ക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നു

Malayalam

വീണുകിടക്കുന്ന ബാലിയുടെ അടുത്ത് ശ്രീരാമനെത്തി എന്തുകൊണ്ട് ബാലിയെ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. ബാലി, സുഗ്രീവനെ കാഞ്ചനമാല അണിയിക്കുന്നു.

Pages