കാട്ടാളൻ

കാട്ടാളൻ (കരി)

Malayalam

നല്ല ബാണജാലങ്ങളെല്ലാം

Malayalam
നല്ല ബാണജാലങ്ങളെല്ലാം സൂനങ്ങളായെന്നല്ലാ
വില്ലാൽ താഡിച്ചതുമേറ്റില്ല മോഹം തീർന്നില്ലാ
മുഷ്ടിയുദ്ധമ്പുഷ്ടവാഞ്ഛയും തവ തീർന്നുപോമിദാനീം
ദിർന്ന നീ വരിക വരിക പൊരുവാൻ,
പോരും പോരും വാദങ്ങൾ പോരിന്നായേഹി

ശ്ലോകം:
രുഷ്ടോസൗ ബത കാട്ടനും വിജയനും മുഷ്ടിപ്രഹാരങ്ങളാൽ
ചട്ടറ്റൊരു മഹാരണേ വിജയനെപ്പെട്ടെന്നു കാട്ടാളനും
ധൃഷ്ടാത്മാ പിടിപെട്ടടിച്ചു തരസാ നിശ്ചേഷ്ടനാക്കിത്തദാ
കഷ്ടം മട്ടലർബാണവൈരി ഭഗവാൻ മേൽപ്പോട്ടെറിഞ്ഞീടിനാൻ
 

 

ഗോത്രജേ എന്റെ ഗാത്രമശേഷവും

Malayalam
ഗോത്രജേ എന്റെ ഗാത്രമശേഷവും
കൂർത്തുമൂർത്ത ശരങ്ങളാൽ
പാർത്തുകാൺക മുറിച്ചൊരു പാർത്ഥന്റെ
മൂർത്തി ഞാൻ തകർത്തീടുവൻ
 

ചൊല്ലേറും വീരനല്ലോ നീ

Malayalam
ചൊല്ലേറും വീരനല്ലോ നീ വില്ലന്മാർ തവ
തുല്യന്മാരാരുമില്ലല്ലൊ
കല്യ ! നീയെന്നെയിപ്പോൾ കൊല്ലുവാനെയ്ത ബാണം
തെല്ലു കണ്ടുകണ്ടില്ലെട മൂഢ
നല്ലബാണമിതു വെല്ലുകയെങ്കിൽ.
 

കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ കൊള്ളാം ചങ്ങാതി

Malayalam
കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ കൊള്ളാം ചങ്ങാതി
ഭള്ളിൽ കുറവുള്ളോനല്ലേ?
വെള്ളയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവമേതെന്നുള്ളതും
വിള്ളുതിന്നു മുതുവെള്ളരുതേറിയ
വെള്ളിമലയനെന്നുണ്ടൊരു കള്ളൻ
 
 

കേട്ടിട്ടുള്ള കാട്ടാളൻ ഞാൻ

Malayalam
കേട്ടിട്ടുള്ള കാട്ടാളൻ ഞാൻ സ്പഷ്ടമേ നിങ്ങടെ
ചിട്ടവട്ടങ്ങളൈവരും (ചട്ടവട്ടങ്ങളെവരും എന്നും പാഠഭേദം)
കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ പുലയാട്ടുള്ളവരല്ലയോ
ശിഷ്ടകാമനുടെ നഷ്ടദനധികം
ഇഷ്ടസേവകനുമൊട്ടുമില്ല കുറ
 

പോടാ നീയാരെടാ മൂഢ

Malayalam
ഇത്ഥം വ്യാധാകൃതീശൻ ഗിരിവരതനയാം സാദരം ചൊല്ലുമപ്പോൾ
ബദ്ധക്രോധേന പന്നിത്തടിയനരിയദുഷ്ടാസുരൻ മൂകവീരൻ
അത്യുച്ചം നാദമോടും വലയുമറുതിചെയ്താശു ചാടുന്നനേരം
മൃത്യോർമൃത്യോശ്ശരം കൊണ്ടലറിയുടനടുത്താശു പാർത്ഥന്റെ നേരേ
 
വൃത്രവൈരിജനുമസ്ത്രമൊന്നധിക ബദ്ധസംഭ്രമമയച്ചതും
പോത്രിവീരനു തറച്ചു വീണവനുമത്ര പാർത്ഥനുടെ സന്നിധൗ
ചീർത്തകോപമൊടു പാർത്ഥനോടുടനടുത്തു മൃത്യുഹരനെത്രയും
പത്തുദിക്കടയുമെത്തുമൊച്ചയൊടുമിത്ഥമർജ്ജുനമുവാച സഃ
 
പല്ലവി:

കുന്തീതനയനവൻ വെന്തുപോയെന്നാകിലോ

Malayalam
കുന്തീതനയനവൻ വെന്തുപോയെന്നാകിലോ
ചിന്തിച്ചാലുണ്ടാക്കാമല്ലോ !
ഹന്ത സന്താപമിതു ചിന്തിക്കവേണ്ട ചെറ്റും
പൂന്തേന്മൊഴിയേ പാർവ്വതി !
 
അന്തികെ നീയും കൂടെ ചന്തമോടു പോരേണം
സന്താനവല്ലി ബാലികേ !
സന്തോഷമോടു ചില സാന്ത്വനവാക്കുകൊണ്ടു
ശാന്തനാക്കുവാനായെന്നെ.

ധന്യേ വല്ലഭേ ഗിരികന്യേ

Malayalam
ധന്യേ വല്ലഭേ ഗിരികന്യേ നമ്മുടെ വല
തന്നിൽ വന്നൊരു പന്നിയായ്
മന്നവൻ പന്നഗദ്ധ്വജൻ തന്നുടെ സഖി മൂക-
നെന്ന ദുഷ്ടാസുരൻതന്നെ
കൊന്നുകളവൻ കരിക്കുന്നുപോലുള്ളവനെ
പിന്നെ വിജയൻതന്നോടും
നന്നായിക്കലഹിക്കാമെന്നിയേ കോപം പാർത്ഥൻ-
തന്നോടുമില്ലിന്നെന്നുള്ളിൽ
 

ആരവമെന്തിത,റിയുന്നതോ?

Malayalam

ശ്ലോകം.
 
കരഞ്ഞും ഖേദിച്ചും വനഭുവി തിരഞ്ഞും നിബിഡമായ്‌
നിറഞ്ഞെങ്ങും തിങ്ങും തിമിരഭരരുദ്ധേക്ഷണപഥാ
പറഞ്ഞും കോപിച്ചും പലവഴി നടന്നും നൃപസുതാ
വലഞ്ഞാൾ, കേട്ടാനക്കരുമനകൾ കാട്ടാളനൊരുവൻ
 
പല്ലവി.
 
ആരവമെന്തിത,റിയുന്നതോ? ഇഹ
ഘോരവനത്തിൽനിന്നെഴുന്നതും;
 
അനുപല്ലവി.
 
ദൂരെയിരുന്നാൽനേരറിയാമോ?
ചാരേചെന്നങ്ങാരായേണം.
 
ചരണം. 1
 
പെരുത്ത വൻകാട്ടിന്നകത്ത-
ങ്ങൊരുത്തനായ്‌ പോയ്‌വരുവാനും;
പേടി നമുക്കും പാരമുദിക്കും
പേർത്തും ഗഹനേ തിരവാനും;

Pages