ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

പുറപ്പാട്

Malayalam
താപിഞ്ഛാമലനീലകോമളതനുഃ കാരുണ്യവാരാന്നിധി-
സ്താപദ്ധ്വാന്തദിവാകരഃ പ്രണമതാം പിഞ്ഛോജ്വലത്കുന്തളഃ
ഗോവത്സാൻ കളവേണുരാജിതകരസ്സഞ്ചാരയൻ ഗോകുലേ
ഗോപീനാം നയനോത്സവഃ പ്രതിദിനം രേമേ സ രാമാനുജഃ
 
ഗോപികാനായകനാകും ഗോപബാലൻ കൃഷ്ണൻ
ഗോകുലേ വാണു സാനന്ദം ശോഭനാംഗൻ
ആര്യനാകും ബലദേവവീരനോടുംകൂടെ 
നീരദാഭൻ വിലസുന്നു ഭൂരിമോദം
 
പീലികൊണ്ടു വിളങ്ങുന്ന വേണീഭരവന-
മാലികനകകപിശചേലനാദ്യൻ
ചാരുശിഞ്ജിതമണിമഞ്ജീരകാഞ്ചി നവ-
ഹാരകേയൂരാദിസുകുമാരഗാത്രൻ

പാർത്ഥിവവര ശൃണു വീര

Malayalam
പാർത്ഥിവവര! ശൃണു വീര! യുധിഷ്ഠിര!
ധൂർത്തു പെരുത്തൊരു ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ
 
പാർത്തീടാതിനി വെന്നു രണാങ്കണേ
പാർത്തലമിതു നീ പാലിച്ചീടും
 
അല്ലലശേഷം തീർത്തു, നിനക്കിഹ
കല്യാണങ്ങൾ വരുത്തുവനധികം
 
ഉല്ലാസേന വസിച്ചീടുക തവ
മല്ലാരാതിയിതിന്നു സഹായം

പ്രഹ്ലാദനോടു മുന്നം ഭവൽകുലജാതന്മാരെ

Malayalam
പ്രഹ്ലാദനോടു മുന്നം ഭവൽകുലജാതന്മാരെ
നിഗ്രഹിക്കയില്ലെന്നു സമയം ഞാൻ ചെയ്കമൂലം
 
സിംഹവിക്രമ! നിന്നെ നിഹനിക്കയില്ലെന്നു ഞാൻ
തീവ്രമദം കളവാൻ ഛേദിച്ചു കരങ്ങളെ.
 
ശേഷിച്ച കൈ നാലുമായ് സേവിക്ക മഹേശനെ
തോഷിച്ചു വാണീടുക ദോഷജ്ഞോത്തമ ഭവാൻ
 
ദ്വേഷിച്ചീടരുതെന്നും ധർമ്മതല്പരന്മാരിൽ
ഘോഷിച്ച് കല്യാണേന ഗമിക്കുന്നേൻ മന്ദിരേ ഞാൻ
 
 
 
 
തിരശ്ശീല
 
ബാണയുദ്ധം സമാപ്തം

ഉദിതമിദമൃതമസ്തു

Malayalam
ഉദിതമിദമൃതമസ്തു ഉഡുപതിവതംസ! തേ
മദഭരമടങ്ങുവാൻ രണഭുവി മയാ
 
വിദലിതമിവന്റെ ഭുജവനമഥ ചതുർഭുജോ
മുദിതോ വിരാജതു മഹാസുരോയം
 
തരുണേന്ദുചൂഡ! ജയ പുരമഥന ശംഭോ!
 
 
 
തിരശ്ശീല
 

ചക്രകുടുംബകബാന്ധവഘൃണിഗണ

Malayalam
ചക്രകുടുംബകബാന്ധവഘൃണിഗണ
ധിക്കൃതി പടുതരമായീടൊന്നൊരു
 
ചക്രംകൊണ്ടിഹ നിന്നുടെ പൃഥുഭുജ-
ചക്രം ഖണ്ഡിച്ചെറിവനിദാനീം
 
 
 
തിരശ്ശീല

ഉദ്ധതനായനിരുദ്ധനെയിന്നിഹ

Malayalam
ഉദ്ധതനായനിരുദ്ധനെയിന്നിഹ
ശുദ്ധാന്തമതിൽ ബദ്ധതനാക്കി
 
സ്പർദ്ധയൊടധുനാ വാഴും നിന്നുടെ
വിദ്ധ്വംസനമയി തരസാ ചെയ്‌വൻ
 
മൂഢ! മഹാസുര മൃധഭുവി നിന്നുടെ
രൂഡമദം കളവേനധുനാ

ആഹവം ചെയ്‌വാനസുരഖേട

Malayalam
ജ്യാരവേണ ഭുവി ഭാവിസംഗരേ
ബാണചണ്ഡഭുജദണ്ഡഖണ്ഡനം
ബോധയന്നിവ ബലീം തദാത്മജം
മാധവഃ കലഹകാമ്യയാഭ്യധാൽ
 
 
ആഹവം ചെയ്‌വാനസുരഖേട! വന്നിടു നീ
ബാഹാവലേപം കൊണ്ടു മോഹിതനായിന്നു നീ
 
സാഹസം പലതു ചെയ്തതിൽ ഫലമി-
വേഹി ചാപലമിന്നു തവ മുതിർന്നു
 
അരികിൽ വിധിവശേന ചേന്നു
കണ്ഠേകാളൻ നിന്നുപകണ്ഠേ
 
യുണ്ടേന്നാകിലും കുണ്ഠത നഹി നമുക്കു നിന്നുടയ
കണ്ഠകാണ്ഡമസിനാ നിശിതഖനിനാ
അരിവരനതി ജഡമതേ! അഹം

മാമുനിതിലക രണഭൂമിയിൽ ബാണന്റെ

Malayalam
മാമുനിതിലക! രണഭൂമിയിൽ ബാണന്റെ
ദോർമദം കളഞ്ഞീടുവൻ താമസം കൂടാതെ
 
മുഗ്ദ്ധനായിടുന്നൊരനിരുദ്ധനെ ബന്ധിച്ചു
ഉദ്ധതനായ് വാഴുമവൻ വദ്ധ്യനിന്നുതന്നെ
 
എന്നാലവനുടെ പുരമിന്നുരോധിപ്പാനായി
സന്നാഹം തുടങ്ങീടുന്നേനുന്നതമതേ ഞാൻ
 
 
 
 
തിരശ്ശീല

കമലഭവഭവമുനേ കഴലിണ തൊഴുന്നേൻ

Malayalam
സാകം ശൗരിസ്സചിവവൃഷഭൈഃ പൗത്രവിശ്ലേഷദുഃഖാത്
കൃഛ്‌റന്നീതേഷ്വഥ കതിപയോഷ്വേകദാ വാസരേഷു
വ്യോം‌നസ്സീം‌നശ്ശശിമണികലാ ശുഭ്രമഭ്യാപതന്തം
ദൃഷ്ട്വാപൃച്ഛൽ സദസികലഹാനന്ദിനം താപസേന്ദ്രം
 
 
കമലഭവഭവമുനേ കഴലിണ തൊഴുന്നേൻ
ശമനിലയ! കാൺകയാൽ ശമലവുമകന്നു മേ
 
പരിപാവനം ജഗതി തവ ദർശനം
ഹരിദാസദിനമണേരിവ ശോഭനം
 
വന്നു മമ നിരവധികഭാഗ്യജാലം
ഇന്നിവിടെ മാമുനേ! വരികമൂലം
 
ഇദമജനി മമ ഗൃഹം ലോകോത്തരം

സാരസാക്ഷിമാരേ കേൾപ്പിൻ

Malayalam

വികസ്വരപികസ്വരേ വികചമാലതിഭാസ്വരേ
മദാന്ധകുസുമന്ധയേ മധുദിനേ പ്രവൃദ്ധോദയേ
വിഹാരവിപിനാന്തരേ ബകുളമഞ്ജരീദന്തുരേ
ജഗാദ രതിലാലസഃ പ്രണയിനീർമ്മുകുന്ദോ മുദാ

 

സാരസാക്ഷിമാരേ കേൾപ്പിൻ
സാദരം മേ വചനം
മാരതാപം വളരുന്നു പാരം മേനി തളരുന്നു

 

സുദ്നരിമാരേ കോകിലവൃന്ദമിതാ കൂകീടുന്നു
കുന്ദസായകൻ തന്നുടെ വന്ദികളെന്നു തോന്നുന്നു

മത്തകാശിനിമാർകളിൽ ഉത്തമമാരേ കണ്ടിതോ?
മത്തകളഹംസകുലം ചിത്തജകേളി ചെയ്യുന്നു

മങ്കമാരേ നിങ്ങളുടെ കൊങ്ക കൈവല്യം വരുവാൻ
പങ്കജകോരകം ജലേ ശങ്കേ തപം ചെയ്യുന്നു

Pages