ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

മദിരാക്ഷി മമ ജീവനായികേ

Malayalam

ശ്ലോകം
ശ്രീവല്ലഭോ നിശി രമാസദൃശൈരുദാരൈർ-
ദാരൈർന്നിജൈസ്സഹരതീം കൃതവാംസ്തദാനീം
ആലോക്യ കാന്തിരഹിതം ശശിനം പ്രഭാതേ
ലീലാവിയോഗവിധുരേ ദയിതേ ജഗാദ.

അരുതരുതതിനിഹ പരിതാപം

Malayalam
അരുതരുതതിനിഹ പരിതാപം
അരുതരുതതിനിഹ പരിതാപം
അരുതരുതതിനിഹ പരിതാപം.. ജനനീ
 
അരികിൽ വരുമല്ലൊ മാം പരിപാലിച്ചു
വളർത്തൊരു പരമാനന്ദ വിധായിനെ ജനനി
 
വ്രജകുലപാലനചരിതവിശേഷം
പറവതിനിഹാഗതാ തവ സഖി യശോദാ

കഷ്ടമഹോ, ദൈവഹതൻ ഞാൻ

Malayalam
(പതിഞ്ഞകാലം)
കഷ്ടമഹോ, ദൈവഹതൻ ഞാൻ
പുത്രധർമ്മം വെടിഞ്ഞു - പര
മിഷ്ടലീലാരസേന-കാല
മിത്ര കളഞ്ഞതുമോർക്കിൽ
 
യദുവംശമഹാദീപമേ
അംബ, കനിയേണമെന്നിൽ
 
(കാലം തള്ളി)
ദുഷ്ടകംസചേഷ്ടിതാ-
ലുദ്വിഗ്നചേതസാ നിത്യം
പുത്രഹതികൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ
ബദ്ധരായ് വാണതുമോർക്കിൽ
 
(വീണ്ടും കാലം പതിച്ച്)
അന്തികേ വാണു തവ
സന്തതം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ - മാം
സംഗതി വന്നില്ലതു

ജനനീ താവക തനയോഹം

Malayalam
ലോകാനാമാര്‍ത്തിഹാരീ , വ്രജകുല സുകൃതിഃ ഭക്തലോകൈകനാഥഃ
ദ്രഷ്ടും യാഗോത്സവം തദ്യദുനൃപനഗരീം സംപ്രവിഷ്ടോ മുകുന്ദഃ
ഹത്വാ കംസം നൃശംസം ഖലു നിജപിതരൌ മോചയിത്വാ നിബദ്ധൌ 
ദേവാത്മാ ദേവദേവോ  പുരുമുദമവദദ്ദേവകീം ദേവികല്പാം 

പോകുന്നു ഞങ്ങളിദാനീം

Malayalam
പോകുന്നു ഞങ്ങളിദാനീം നരലോകത്തിനീശ! തൊഴുന്നേൻ
ലോകത്രയത്തിന്റെ ദുഷ്കൃതി തീരുമ്പോ-
ളേക്ത്വമേകണം കാരുണ്യമൂർത്തേ! 
 
കംസവധാദികഴിഞ്ഞു യദുവംശത്തിനാപത്തൊഴിഞ്ഞു;
ഹിംസിച്ച ദുഷ്ടരിൽ മിക്കതുമിങ്ങായി;
സംസാരം മുറ്റും സാധുക്കൾക്കല്ലോ. 
 
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ കാണ്മാനിങ്ങു വരുത്തുകമൂലം
ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അവതാരങ്ങളി-
ലെങ്ങുമീവണ്ണം വന്നിട്ടും പോയിട്ടുമുണ്ടോ? 
 
സപ്രമോദമടിയങ്ങളിപ്പോളാശു ഗമിക്കുന്നോൻ
ത്വത്പരിതോഷകാരണാൽ ക്ഷിപ്രമേവ നമസ്കാരം

വന്നാലുമുണ്ണികളേ

Malayalam
ബാലന്മാരോട്:
 
വന്നാലുമുണ്ണികളേ! വന്നാലും മോദാൽ
നിങ്ങളുടെ ജനനിയും മംഗലാത്മാവാം താതനും
നിങ്ങളെക്കാണാഞ്ഞധികമ സന്താപം തേടുന്നു;
 
ഞങ്ങളോടുകൂടവേ പോന്നവരെക്കണ്ടകമേ
തിങ്ങും താപം തീർത്തീടുവിൻ പുണ്യശീലന്മാരേ!

കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു

Malayalam
കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു ഭൂമിദേവ-
നിണ്ടൽതീർത്തുകൊടുത്താശു പൂർണ്ണാനന്ദംവരുത്തീടാം
പത്മാപാണിപയോരുഹലാളിത പാദപത്മ! പത്മനാഭ ജയ നനു 
 

ആനന്ദമൂർത്തേ വന്ദേ വന്ദേ

Malayalam
ആനന്ദമൂർത്തേ! വന്ദേ വന്ദേ
നൂനം തവ ദർശനേന ജനനമയി സഫലമായി 
 
താതനും ജനനിമാരും സ്ഫീതവീര്യനഗ്രജനും
നാഥ! ധർമ്മജാദികളും ജാതാനന്ദം വാണീടുന്നു
നിന്തിരുവടിയുടെപാദഭക്താനാംചിന്തയിലഴലുണ്ടാമോ ബത നനു

ലക്ഷ്മീജാനേ ജയ ജയ

Malayalam
ലക്ഷ്മീജാനേ ജയ ജയ ലക്ഷ്മീജാനേ!
അക്ഷീണഗുണകരുണാംബുധേ ലോകരക്ഷണൈകദക്ഷ ദാസ-
രക്ഷണലസൽകടാക്ഷ രക്ഷ രക്ഷ മോക്ഷദാക്ഷയയൗവന!
 
ഭിക്ഷുസേവ്യ പക്ഷിവര്യവാഹന വരദ ദുരിതഹരചരിത!
ചരണജിതകമല വിമലമണിസദന കദനവിരഹിത! 

Pages