ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

വീരമഹാരഥ ശൃണു മമ വചനം

Malayalam
മുഗ്ധാംഭോജയതാക്ഷീം പരിഗതശിശുതാം സുന്ദരീനാമധേയാം
സ്നിഗ്ദ്ധാനന്ദാതിരേകാദഥ മുരമഥനോ ജാതു വീക്ഷ്യാത്മപുത്രീം
മുഗ്ദ്ധാംഗോ രേവതീശം ബഹുഭുജമഹസം സ്വാഗ്രജം സീരപാണീം
ദുഗ്ദ്ധാഭോരാശിശായീ ഗിരമിതി കരുണാസാഗരസ്തം ബഭാഷേ
 
 
വീരമഹാരഥ! ശൃണു മമ വചനം സാരമതേ, സഹജ!
സാരമകിയൊരു കാര്യമിന്നഹോ
സഭസമതു നീ ബോധിച്ചീടുക
 
സുന്ദരിയാകിയ പുത്രിതനിക്കിഹ വന്നിതു യൗവ്വനകാലാരംഭം
ഉന്നതവിക്രമ! സാദരമായതുമിന്നു ഭവാനുമറിഞ്ഞില്ലല്ലീ?

 

വണ്ടാർ കുഴലിമാരേ

Malayalam
പരഭൃതശുകഭൃംഗാനന്ദനാദപ്രഘോഷം
പരമസുരഭിപുഷ്പാപൂർണ്ണമാരാമരത്നം
സരസിജശരലീലാ‍ാലോലുപഃ പ്രാപ്യ കാന്താ-
സ്സരസിജനയനോസൗ വാചമേവം ബഭാഷേ
 
 
വണ്ടാർ കുഴലിമാരേ! കണ്ടാലുമാരാം
അണ്ടർപുരോധ്യാനവുമിണ്ടൽ തേടീടും നൂനം
 
തണ്ടാർമധുരമധുവുണ്ടു വണ്ടുകളിതാ
കണ്ടപുഷ്പങ്ങൾ തോറും മണ്ടി മുരണ്ടീടുന്നു
 
ജാതികുന്ദാദിസുമജാതശോഭിതമാകും
ചൂതസായകസഖി പ്രീതനായ് വന്നോ ശങ്കേ
 
വാതകിശോരാഗമഹേതുനാ മദനാർത്തി

ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം

Malayalam

പദം
ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം
താപമശേഷവും പോയിതു ദൂരെ.
ഗോഭൂദേവന്മാരുടെ പാലനം
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
മാനവശാസ്ത്രേ ചൊന്നൊരു കർമ്മങ്ങൾ
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
ഇങ്ങിനെ ഭൂപാലനമതു ചെയ്താൽ
മംഗലമിനിയും വരുമിഹ മേലിൽ.

രാജശേഖര ധർമ്മനൂജ രാജവംശജ

Malayalam

രാജശേഖര ധർമ്മനൂജ രാജവംശജ
ആജമീഢ കേൾ അനുപമഗുണഗണ
വ്യാജഹീനം വചനം മമ വീര!
രാജവീരരെയെല്ലാമാജിയിൽ ജയിച്ചിട്ടു
പൂജിതമായീടുന്ന രാജസൂയമഖം
നീ ജവമൊടു ചെയ്ക ഭൂജാനേ ഇന്നു തന്നെ
രാജബിംബസദൃശ രാജിതവദന
ചണ്ഡവൈരിനിവഹഖണ്ഡനപടുഭുജ-
ദണ്ഡനാം മാഗധന്റെ മുണ്ഡഭേദനം ചെയ് വാൻ
ചണ്ഡരണാങ്കണത്തിൽ ശൗണ്ഡനാകും ഭീമനെ കോ-
ദണ്ഡധരമർജ്ജൂനം പണ്ഡിത നീയയയ്ക്ക
 

ദേവർഷിപുംഗവ! കേൾക്ക മേ

Malayalam

ദേവർഷിപുംഗവ! കേൾക്ക മേ ഗിരം
ദേവദനുജനതപദയുഗളം
ഭാവുകം പാണ്ഡുനന്ദനന്മാർക്കിന്നു
കേവലം വരുമില്ലൊരു സംശയം
ദേവദോഷമഖവും സുകരം
വിക്രമേണ ജയിച്ചു ധീരൻ രാജചക്രമഖിലവുമിന്നവൻ
ശക്രസൂനുസഹായവാൻ സുരചക്രതോഷണമഖവും ചെയ്യും
വിക്രമസഹിതാരാതിചക്രസൂദനാര്യനും
ചക്രപാണിയാം ഞാനും ശക്രപ്രസ്ഥേ വന്നീടാം.
 
(ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാരദമുനിയെ ആദരവോടെ യാത്രയാക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു ദൂതനോട്-)
 

രാജദൂത നീ കേൾക്കണം ഗിരം
രാജവരരോടു ചൊല്ലണം
രാജസഞ്ചയവൈരിണം കൊന്നു
രാജകുലപരിപാലനം ചെയ് വൻ.
 

ആര്യ യാദവവീര ശൃണു

Malayalam

ആര്യ യാദവവീര ശൃണു നീ അധുനാ മമ വചനം
ശൗര്യനിധേ കാമപാല
കാര്യമൊന്നിഹ ഞാൻ ഭവാനൊടു
തരസാ പറയുന്നേനയി ധീര
ഘോരമാഗധൻ തന്റെ നിന്ദ്യകർമങ്ങളെല്ലാം
വീര ഹേ! ദൂതൻ ചൊന്നതു കേട്ടില്ലേ?
പാരാതെയവനെ ക്രൂരരണേ ഹനിപ്പാൻ
മെല്ലെ ചിന്തിച്ചീടേണം.        
നാരദോക്തികൾ സാരസാര
മതിന്നുമൊരുത്തരം ചാരു ചൊല്ലുക
വാരിജതുല്യവിലോചന സഹജ
വാരണവരഗമന.
 

അരവിന്ദോത്ഭവസംഭവ

Malayalam

അരവിന്ദോത്ഭവസംഭവ അരവിന്ദാരുണേ
തവ ചരണേ കൈവണങ്ങുന്നേൻ
നിൻ തിരുവടിതന്നെ അന്തികേ കണ്ടതിനാൽ
സന്തോഷം വളരുന്നു ചിന്തയിൽ മഹാമുനേ
എങ്ങുനിന്നെഴുന്നള്ളി മംഗലശീല! നീയും
ഭംഗിയോടരുൾ ചെയ്ക തുംഗതാപസമൗലേ!
ധർമ്മനന്ദനൻ തന്നെ നന്മയോടു കണ്ടിതോ?
സമ്മതമവൻതന്റെ സാമോദമരുൾ ചെയ്ക.
 
 

Pages