ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

അരുതുള്ളിൽ ഖേദമേതും

Malayalam
അരുതുള്ളിൽ ഖേദമേതും വരഭൂപന്മാരേ
വരുവാനുള്ളതൊക്കെയും വരുമതിനില്ല വാദം
പരമസാത്വികന്മാരാം പരമാത്മജ്ഞാനികൾക്കും
പ്രബലപ്രാരബ്ധം നീക്കാൻ വിരുതില്ലെന്നാപ്തവാക്യം
മുറപോലിത്തത്വമെല്ലാം അറിയുന്ന നിങ്ങളേവം
കരൾകാഞ്ഞു നിജധർമ്മം നിരസിക്കുന്നതു നന്നോ?
ഭീരുത വെടിഞ്ഞതി ധീരതയോടു രാജ്യ-
ഭാരം ചെയ്താലും ശൂരഹീരഭൂവരന്മാരേ!
ആര്യേ! കുന്തി സന്താപഭാരമെന്തിനു മക്കൾ-
ക്കോരോന്നിങ്ങനെ വരും നേരത്തു ഞാനില്ലയോ?
പാരാതെ പോകട്ടെ ഞാൻ നേരിടില്ലീമട്ടിനി-

മതി മതി സകലമറിഞ്ഞിതു

Malayalam
മതി മതി സകലമറിഞ്ഞിതു  ഞാനും
മതിമുഖിമാരുടെ മനമതികഠിനം.
അതിസാഹസമായ് പ്പോയ് സൂതനിധനം
വ്യഥവേണ്ടവൻ ജീവിക്കും നൂനം
ഇല്ലിതിൽ മാന്ത്രികനോടു വിരോധം
എല്ലാം കുരുപതി ചെയ്തപരാധം
അല്ലലതിന്നവനേൽക്കും നിഭൃതം
നല്ലതു വരും നീ ഗമിക്ക നികേതം

വദ നീ വനചാരിണീയിഹ

Malayalam
പാർത്ഥാൻ പാണിതലേന ദുസ്തരമഹാമോഹാർണ്ണവോത്താരകേ-
ണാർത്തത്രാണപരോസ്പൃശൽ സ ഭഗവാനുത്ഥായ നേമുശ്ചതേ
തത്ര ദ്രാക്സമുപാഗതാം വനചരീം സന്താപഭാരാർദ്ദിതാം
പ്രാപൃച്ഛൽ കുതുകാകുലോഥ കുഹനാമർത്യാകൃതിർമാധവഃ
 
 
വദ നീ! വനചാരിണീയിഹ
വരുവതിനൊരു ഹേതുവെന്തയി?
വദനം തവ കദനാവിലമാകുവാനധുനാ
മൃദുവചനേ! കിമു കാരണം?
ഏതെന്നാകിലുമില്ലൊരപായം എന്തിനുമുണ്ടിങ്ങുചിതോപായം
ഖേദമശേഷം വിട്ടിനി നീയും ചേതസി ധീരത കലരുക ന്യായം

 

ജീവനാഥേ മമ ജീവനാഥേ

Malayalam
കാന്തേന്ദ്രനീലമണിനിർമ്മിത ഹർമ്മ്യകാന്താം
കാന്താന്നയന്നിജപുരീം പരിഖീകൃതാബ്ധിം
സന്തോഷരാഗതരളായ ത ചാരുനേത്രാം
മന്ദം ജഗാദ ഭഗവാനഥ വാസുദേവഃ
 
 
ജീവനാഥേ! മമ ജീവനാഥേ
ജീമൂതവാഹമണിമസൃണ ഘനവേണീ!
ചന്ദ്രികയെന്നുടെ ലോചനങ്ങൾക്കു നീ
സാന്ദ്രാമൃതം നീ മമാംഗമതിനു
ചന്ദ്രാഭിരാമമുഖീ ജീവിതം നീ എന്റെ നി-
സ്തന്ദ്രനീലനളിനായതദളാക്ഷി
അധരനവകിസലയേ
ദരഹസിത കുസുമമിതു
മധുരമധുവാണി! തവ ജാതമായി
അധികമിഹലോചനേ മമ

ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ

Malayalam
ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ
കാമമിതെങ്കിലിവനെ കൈ വെടിയുന്നേൻ
എന്തു തവ കാമമെന്നാൽ ഹന്ത ഞാനാശു ചെയ്തീടാം
അന്തരം കിമപി നഹി അംബുജേക്ഷണേ!
മന്ദഹാസമധുരമാം സുന്ദരി നിൻ മുഖാംബുജം
മന്ദാക്ഷമുകുളമാവാൻ എന്തു കാരണം?

Pages