ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

സുന്ദരാംഗി ചെറ്റുതത്ര

Malayalam
സുന്ദരാംഗി ചെറ്റുതത്ര നിന്നീടാമോ
ചന്ദനക്കൂട്ടിവ കിഞ്ചിൽ തന്നിടാമോ
 
മോഹനമാമംഗലേപം തേപ്പതിനു
മോഹമേറുന്നു ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്ക വന്നു

കാമിനി സൈരന്ധ്രി ബാലേ

Malayalam
കാമം സുദാമാർപ്പിത ദാമജാലം
പ്രേമാകുലാത്മാധൃതവാൻ പ്രയാന്തീം
ശ്രീമാൻ ഗൃഹീതാംഗവിലേപപാത്രീം
രാമാനുജ പ്രാപ്യ ജഗാദ കുബ്ജാം
 
കാമിനി സൈരന്ധ്രി ബാലേ ചാരുശീലേ
വാമനേത്രേ ശൃണു പരമാനുകൂലേ
 
എങ്ങുനിന്നു വരുന്നതുമിന്നു വേഗം
മംഗലാംഗി ചൊൽക നീ മോദേന സാകം

ഭക്തനാകുന്ന തവ ശുഭമസ്തു

Malayalam
 
ഭക്തനാകുന്ന തവ ശുഭമസ്തു നീയെന്നും
ഭക്തിയും മൽക്കഥാസക്തിയും പൂണ്ടിഹ
 
ചിത്തസുഖേന വസിക്ക നികാമം
വരിക സുദാമൻ നിശമയ വരഗുണധാമൻ

വരിക സുദാമൻ നിശമയ

Malayalam
വരിക സുദാമൻ നിശമയ വരഗുണധാമൻ
സുരഭിലതരങ്ങളാം സുരുചിര ദാമങ്ങൾ
 
സുഖമൊടുഞങ്ങൾക്കു തരിക നീ വിരവിൽ
ലീലാനുകൂലം തരിക സുശീലാനുവേലം
 
മാലയണിഞോരോ ലീലകൾ ചെയ്‌വാനായ്
മാലാകാര ബഹുലോലന്മാർ ഞങ്ങൾ

വചനം മേ കേൾ രജകവീര

Malayalam
തത്രകോപി രജകസ്സമഭ്യയാ
ദ്വസ്ത്രഭാരലസദം സമസ്തക
വൃത്രവൈരിസഹജസമേത്യം തം
ചിത്രമേതദവദത് സഹാഗ്രജ
 
വചനം മേ കേൾ രജകവീര
സിചയഭാരം കുത്ര ഭവാൻ
 
അചിരേണ കൊണ്ടു പോകുന്നു
ചിത്രമാകും വസ്ത്രമതി-
ലെത്രയും മോഹം ഞങ്ങൾക്കു
 
ചിത്തമോദമോടു നല്ല വസ്ത്രമാശു നൽകീടുക

 

സുമതേ ഗന്ദിനീ നന്ദന സ്വാഗതം

Malayalam
ഇത്ഥം മത്വാ നിജചരണയോസ്സമന്തം നിതാന്തം
ഭക്ത്യുദ്രേകോദ്‌ഗളിതപുളകാനന്ദബാഷ്പാകുലാക്ഷം
ഉത്ഥാപ്യാരോന്നതജനസ്സുരാനൗകഹസ്സാഗ്രജോസൗ
സ്നിഗ്ദ്ധാപാംഗസ്തിതമതിഗിരം വ്യാഹരദ്വാസുദേവ
 
സുമതേ ഗന്ദിനീ നന്ദന സ്വാഗതം തവ സുമതേ
അമിതം ഞങ്ങൾക്കു മോദമധുനാ നിന്നെ കാൺകയാൽ
 
കുമുദബന്ധുവെക്കണ്ടാൽ കുമുദങ്ങൾക്കെന്നപോലെ
ചേതോമോഹനശീലാ ജ്ഞാതിബാന്ധവന്മാർക്കു
 
മേദുരം കുശലമല്ലീ യാദവവീര
മാതാവും ജനകനും ശിവശിവ മന്നിമിത്ത-
മേതെല്ലാമവർ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നു പാർത്താൽ

Pages