നന്ദികേശ്വരൻ

ശിവന്റെ വാഹനം

Malayalam

സർവ്വലോകനാഥനായ ശർവനെ

Malayalam
ഏവം സന്തിന്ത്യ നന്ദീ പൃതുഭുജപടിമാ ദുർജ്ജടേഃ പാർശ്വവർത്തീ
ധൃത്വാ ദോഷ്ണാ ത്രിശൂലം പ്രമദയമഭടക്രൂരദംഷ്ട്രാകരാളം
രാജ്യദ്രൂക്ഷാക്ഷി കോണപ്രസൃമരബഹളക്രോധലിംഗസ്ഫുലിംഗഃ
പ്രദ്യുമ്നം ദ്വാരസീമ്നി ത്വരിതമുപഗതം പ്രേക്ഷ്യ സാക്ഷേപമൂചേ
 
 
സർവ്വലോകനാഥനായ ശർവനെ ഭയപ്പെടാതെ
പൂർവ്വദേവപരിവൃഢന്റെ പുരിയിൽ വന്നതാരെടാ?
 
വൃഷ്ണിഹതക! നില്ലുനില്ലെടാ!
കൃഷ്ണതനയ! വൃഷ്ണിഹതക നില്ലുനില്ലെടാ

 

എന്തിഹ ദിഗന്തര നിരന്തരമിതന്തികേ

Malayalam
ധാവൽപാദാതപാദാഹതതുരഗഖുരോദ്ദാമകുദ്ദാല ജാല
ക്ഷുണ്ണ്ക്ഷോണീവിനിര്യന്നിബിഡതരരജോരാജി ഘോരാന്ധകാരം
താവത്സമ്പ്രേക്ഷ്യ കോകാഹലബധിരിതനശ്ശേഷലോകം ബലൗഘം
ശൈലാദിശ്ശൈകുടോപമവികടതനുഃസ്വാന്തരേവം വ്യചിന്തീൽ
 
 
എന്തിഹ ദിഗന്തര നിരന്തരമിതന്തികേ
സന്തതം കേൾക്കുന്നു സൈന്യകോലാഹലം?
ഹന്ത! നിശ്ശേഷജഗദന്ത ദിനകുപിതനാ-
മന്തകാന്തകനുടയ അട്ടഹസിതം പോലെ
ബാലശശിചൂഢ! പരിപാലയ കൃപാനിധേ!
ഫാലശിഖിഹൂതമദന! ഗൗരീപതേ!
വിപുലരഥനേമികൾ വിഘട്ടനം കൊണ്ടു പരി-

യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ

Malayalam
പർജന്യദ്ധ്വനിപടുഭിർവചോഭിരുച്ചേ-
സ്തർജന്യാ ദശവദനഞ്ച തർജയൻ സഃ
ഉദ്വൽഗത്രിശിഖസനാഥ ബാഹുദണ്ഡോ
ഹ്യുദ്വൃത്ത ഭ്രുകുടി കരാളമാചചക്ഷേ
 
 
യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ! സാഹസം തുടരായ്ക നീ
ദേഹികൾക്കു ദുരാസദം സ്മര- ദേഹദാഹക മന്ദിരം.
തുഹിനകുലഗിരിസുതയൊടൊത്തു തുഷാരഭാനുകലാധരൻ
രഹസി വസതി ധരിക്കെടാ ജഗദേകനായകനവ്യയൻ.
കാലകാലനശേഷജനപരി- പാലനൈകപരായണൻ
ലീലയാ കമലാസനോരു- കപാലമാല ധരിച്ചവൻ
നിടിലതടപടുനയനചണ്ഡ- ഹുതാശകുണ്ഡകരണ്ഡകേ

ആരിവനമേയ ഭുകവീര്യ മദശാലി

Malayalam
ഉത്തുംഗോരുജടാകടാഹകലിതോ ഭസ്മാവദാതദ്യുതി-
സ്തന്വാ ജംഗമരാജതാചലധിയം തന്വൻ ജഗദ്വന്ദിതഃ
വിഷ്ടഭ്യ ത്രിശിഖം സലീലമവനൗ തിഷ്ഠൻ പുരദ്വാരി തം
ദൃഷ്ട്വാ യാന്തമചിന്തയൻ സ ഭഗവാൻ നന്ദീശ്വരസ്സാമ്പ്രതം
 
 
ആരിവനമേയ ഭുജവീര്യ മദശാലി
മാരാരിശൈലമതിലാരാൽ വരുന്നതും?
നാനായുധോജ്വലിത സേനായുതൻ വ്യോമ-
യാനാതിരൂഢനഭിമാനനിധി പാർത്താൽ.
ശീതാംശുബിംബരുചിജാതം ജയിചൊരു
ശ്വേതാതപത്രമപി കാണുന്നു ദൂരവേ.
കണ്ഠീരവങ്ങൾ ഗജകണ്ഠേ പതിച്ചളവു

ഉത്കടമദമൊടു

Malayalam

ചരണം 1

ഉത്കടമദമൊടു ധിക്കൃതി വചനം ഉരയ്ക്കും നിന്നുടെ ഗാത്രം
മത്കരഹതി കൊണ്ടിക്കാലം നിപതിക്കും പൊടി പൊടിയായി.

പല്ലവി

എന്തിനു തവ വെറുതെ ബഹു ഗര്‍ജനമെന്തിനു തവ വെറുതെ?

രൂഢമാം മദേന

Malayalam

ശ്ലോകം:

പുരഹരപുര ഗോപുരോപകണ്ഠo
പ്രവിശതി പത്മഭവാത്മജേഥ തസ്മിൻ
പ്രസഭമഭിസരൻ നിരുദ്ധ്യ നന്ദീ
പ്രകടരുഷാ പരുഷാക്ഷരം ബഭാഷേ

 

ചരണം1:
രൂഢമാം മദേന ചന്ദ്രചൂഡ മന്ദിരത്തിൽ വന്നു
ഗൂഢമായ് കടന്നിടുന്ന മൂഢനാരടാ

 

Pages