സുഭദ്രാഹരണം

Malayalam

വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ

Malayalam
വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിന്നരികിൽ
സർവ്വദാ വസിക്കയല്ലേ അവനുടയ
 
ബാഹുബലമുണ്ടോ ശിവശിവ!
വിപൃഥു സഹിക്കുമോ?
(സഹിക്കുന്നു - എന്ന് പാഠഭേദം)

കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം

Malayalam
ഇത്ഥം ബ്രാഹ്മണരും പറഞ്ഞു നടകൊള്ളുന്നോരവസ്ഥാന്തരേ
ശ്രുത്വാ പാർത്ഥവിചേഷ്ടിതാനി പരുഷാനുദ്യൽ ഗദാ ഭീഷണം
ദ്വീപാദാത്മപുരീം പ്രവിശ്യ വിഹസൻ കോപാദ്വിധക്ഷന്നിവ
ത്രൈലോക്യം മുസലീ ജഗാദ വചനം പാദാനതം സോദരം
 
കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം
ശത്രുവരനെ ക്ഷണം സംഹരിച്ചീടുവൻ
 
യാദവശിഖാമണേ! കഷ്ടമവനെ പുരാ
സൽക്കരിച്ചന്തഃപുരത്തിങ്കൽ വച്ചതും
 
ഒട്ടും നമുക്കൊരു വിചാരവുമില്ലെന്നു
മൂന്നുലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമല്ലോ

 

താത പൃഥാസുതമാതരനിന്ദിതേ

Malayalam
പോരിൽ തോറ്റു കപിവരനഹോ ഭൂരിഭീത്യാ നടന്നാൻ
താരിൽ കന്യാരമണസഹജാം വീണ്ടുകൊണ്ടാശരേന്ദ്രൻ
വീരൻ പാർത്ഥൻ പരിസരമണഞ്ഞാതുരാം താം കൊടുത്താൻ 
നത്വാ നിന്നിട്ടനിലതനയൻ നന്ദനൻ വാചമൂചേ
 
താത പൃഥാസുതമാതരനിന്ദിതേ സാദരം ഞാൻ വന്ദേ
താത ധരാപതിശാസനതോ ഭുവി
 
ശ്വേതവാഹ! നിൻപദം തേടിനേൻ
ദേശഗതികളിൽ കേശവഭഗിനിയിൽ
 
ആശ വളർന്നതിനാൽ മാധവൻ തന്നുടെ
ശാസനം കൊണ്ടു നീയാശു ഹരിച്ചതും
പേശലാംഗ! കേട്ടേൻ
 

Pages