പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി
ശങ്കവെടിഞ്ഞിഹ ഭൂപതികുലമൊരു രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി
ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി
ദേവതാപസ മഹാത്മൻ സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
രേവതീജാനേ നീയരുളുന്നതു സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
നരവംശശിഖാമണിയാകും സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
നിന്തിരുവടി ചൊന്നതും സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
പ്രീതിയോടിക്കഥ ദുര്യോധനനൊടു സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
രാജകുലാധിപ കേൾക്ക മഹാത്മൻ സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
മുന്നമേ ഞാനതറിഞ്ഞു സഹോദര സുന്ദരീസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ആഹാ നീ അറിയും നന്നായ്‌ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം പന്തുവരാടി
ഭവതു ഭവതു മരണമിഹതവ സേതുബന്ധനം പന്തുവരാടി
മർക്കട നീയിങ്ങുവരികിൽ സേതുബന്ധനം പന്തുവരാടി
കണ്ടിടാമതിപ്പൊളത്ര സേതുബന്ധനം പന്തുവരാടി
സരമയാം രാക്ഷസ്ത്രീ സേതുബന്ധനം പന്തുവരാടി
തദനുരഘുകുലേശൻ സേതുബന്ധനം പന്തുവരാടി
മിത്രഘ്ന കേളെടാ മൂഢ യുദ്ധം പന്തുവരാടി
ഏവം കഥിച്ചഥ വിഭീഷണ യുദ്ധം പന്തുവരാടി
ലക്ഷ്മണനിന്‍ തലയറ്റു യുദ്ധം പന്തുവരാടി
കേളെടാ വിരൂപാക്ഷാ! യുദ്ധം പന്തുവരാടി
രാവണാനുജനായ നീ യുദ്ധം പന്തുവരാടി

Pages