പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
നീയും നിന്നുടെ തരുണിയും നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ഈവണ്ണമവർ വാണു നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ഞാനെന്നുമെനിക്കുള്ളതെന്നും നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
അവളേതൊരു കാമിനി നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
സ്വാഗതം ദയാപയോനിധേ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ആരെടോ നീ നിന്റെ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ക്ഷോണിപാല, ഞാനൊരോന്നേ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
പേര്‍ത്തുമിവണ്ണമുരയ്‌ക്കും തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
രാക്ഷസവനിതേ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
സ്വസ്തി ഭവതു തവ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
ആശരനാരിയതാകിയ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
അല്‌പതര രേ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
പുരമിതു കാണ്മാന്‍ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
കുശികസുത മുനിതിലക സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
അത്യന്തം ഘോരമായ്‌ സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ദുഷ്‌ടയായുള്ളോരു താടകചിത്ത സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ചൊല്ലേറും മാമുനിപുംഗവ ഭവാന്‍ സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ഓരാതെ നാരിയെ കൊല്ലുവാന്‍ മമ സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ബലയായ മന്ത്രവും സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
എന്തിനു സംശയം മാനസേ സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ശാശ്വതമേകിയ നിന്‍ കൃപകൊണ്ടു സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
മുന്നം പിതാവു ചൊല്ലി സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ശ്രീമഹാദേവന്‍മഹേശ്വരന്‍മുന്നം സീതാസ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ഭഗവൻ പാകാരാതേ സന്താനഗോപാലം പന്തുവരാടി
ആരെടാ ഭയം വെടിഞ്ഞു കീചകവധം പന്തുവരാടി
സങ്കടമരുതരുതേ കീചകവധം പന്തുവരാടി
വീരരായീടുന്ന കീചകവധം പന്തുവരാടി
വരിക വരിക വിരവിലരികെ കീചകവധം പന്തുവരാടി
ഉത്കടമദമൊടു ദക്ഷയാഗം പന്തുവരാടി
പങ്കജഭവസുതനെങ്കിലഹം ദക്ഷയാഗം പന്തുവരാടി
ത്ര്യക്ഷന്‍ തന്‍റെ ദക്ഷയാഗം പന്തുവരാടി
എന്തിഹ തവ കാര്യം ദക്ഷയാഗം പന്തുവരാടി
മൃത്യുവന്നെത്തുകയാലേ മൃത്യുഞ്ജയനെ കിരാതം പന്തുവരാടി
കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ കൊള്ളാം ചങ്ങാതി കിരാതം പന്തുവരാടി
ദുഷ്കയ്യ നീയിക്കണക്കേ കിരാതം പന്തുവരാടി
പോടാ നീയാരെടാ മൂഢ കിരാതം പന്തുവരാടി
ചൊല്ലേറും വീരനല്ലോ നീ കിരാതം പന്തുവരാടി
ദുഷ്ടാ കാട്ടാളാ, വന്നെന്നെ തൊട്ടതിനാലേ കിരാതം പന്തുവരാടി
വിരവിൽ വരിക ദുർമ്മതേ കിരാതം പന്തുവരാടി
കേട്ടിട്ടുള്ള കാട്ടാളൻ ഞാൻ കിരാതം പന്തുവരാടി
സഹജ സുയോധന ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
ഭീമപരാക്രമനനിലജനനുജന്‍ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
സഹജനിവന്‍ മമ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
ഉചിതമഹോ മമ രുചിതം നിങ്ങടെ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
അനുജന്മാരിവരനുഗതരായ് ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
നകുലനിവന്‍ വിമതാഹികുലത്തിനു ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
ദണ്ഡധരാത്മജ കേട്ടാലും നീ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
ഞാനും പത്നിയുമങ്ങിനെതന്നെ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
അധുനാപി ജയം ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി

Pages